KARTKA ŚWIĄTECZNA

CEL KONKURSU:

– -pobudzanie aktywności twórczej i artystycznej wśród dzieci

 – pogłębianie wiedzy na temat tradycji związanych ze Świętami

 – podtrzymywanie tradycji wielkanocnych

 – rozbudzanie zainteresowań różnorodną techniką prac plastycznych

 – rozwijanie zdolności manualnych

Przedmiotem konkursu jest wykonanie kartki wielkanocnej dowolną techniką i w dowolnym formacie.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną samodzielnie przygotowaną kartkę. Do wielkanocnej kartki prosimy o dołączenie informacji: imię i nazwisko autora oraz klasę, nazwę szkoły. 

– prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 24 marca 2023 r.  na adres:

– Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

– Rudawskie Centrum Kultury, Rynek 4, Rudawa

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 1 kwietnia 2023 r.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z ternu Gminy Zabierzów.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE:

– PRZEDSZKOLE

– SP KL. „0”-III

– SP KL. IV-VI

– SP KL. VII-VIII

Kryteria oceny:

– estetyka wykonania

– walory artystyczne

– samodzielność

– dobór materiałów użytych do wykonania pracy

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

  • Prace nie będą zwracane.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
  • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…