13 czerwca – zapisy na „Magiczne Wakacje”

W dniu 13 czerwca ruszają zapisy na „Magiczne Wakacje” organizowane przez zabierzowskie centrum kultury. Zajęcia będą odbywać się od 27.06. do 15.07. Podobnie jak w ubiegłych latach przygotowaliśmy trzy tygodnie wypełnione mnóstwem atrakcji. Szczegóły w Sekretariacie SCKiPGZ, serdecznie zapraszamy!

 

regulamin „Magicznych Wakacji”

 

REGULAMIN ZAJĘĆ WAKACYJNYCH “MAGICZNE WAKACJE” 2016

 

 1. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów jest Organizatorem Zajęć Wakacyjnych “ Magiczne Wakacje” w terminie od 27 czerwca do 15 lipca 2016 roku.
 2. Uczestnicy “Magicznych Wakacji” przebywają pod opieką wychowawców od godz. 10.00 do godz.14.00, wyjątek stanowić mogą dni w które zaplanowane zostały wycieczki lub sytuacje gdy zajęcia przedłużają się.
 3. “Magiczne Wakacje” składają się z trzech turnusów.
 • I turnus:     27.06 -1.07
 • II turnus:    4.07 – 8.07
 • III turnus:   11.07- 15.07
 1. Na Zajęcia Wakacyjne zapisywane są dzieci pomiędzy 7 a 12 rokiem życia. Uczestnik półkolonii musi najpóźniej w dniu 27.06.2016 r. ukończyć 7 lat (tj. dzieci urodzone przed 26.06.2009 r.).
 2. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczną drogę dziecka do placówki i z powrotem.
 3. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice są zobowiązani do złożenia stosownego oświadczenia u organizatora.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w grafiku zajęć o czym poinformuje (telefonicznie lub osobiście) osoby uczęszczające na zajęcia.
 5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć  lub zorganizowania zastępstwa za instruktora. Spoczywa jednak na nim obowiązek ustalenia nowego terminu z instruktorem i uczestnikami.
 6. Uczestnik nie może odstępować opłaconego turnusu osobom trzecim.
 7. Dokumentem stwierdzającym o obecności na zajęciach jest prowadzony przez instruktora dziennik zajęć.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest akceptacja wszystkich punktów powyższego regulaminu.
 9. Wniesienie opłaty za turnusy jest jednoczesną akceptacją niniejszego regulaminu.
 10. Uczestnicy “Magicznych Wakacji”  mają prawo do:
 • spokojnego wypoczynku
 • uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i imprezach organizowanych

podczas turnusu

 • korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu

“Magicznych Wakacji”

      14.Uczestnicy mają obowiązek:

 • bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców
 • przestrzegać ramowego harmonogramu dnia
 • brać udział w realizacji programu “Magicznych Wakacji”
 • zachować higienę osobistą, schludny wygląd i czystość
 • szanować mienie, pomoce dydaktyczne (za szkody wyrządzone przez dziecko,

materialnie odpowiedzialni są rodzice lub opiekunowie).

 • kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków
 • przestrzegać zasad poruszania się po drogach
 • uczestnik “Magicznych Wakacji” zobowiązany jest do posiadania ubrań stosownych do zabaw plenerowych, aktywności na zewnątrz oraz w pomieszczeniu, adekwatnych do warunków atmosferycznych, mieć strój sportowy oraz obuwie zmienne sportowe

    

      15.Samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie,

nie wykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało upomnieniem, a w ostateczności wykluczeniem uczestnika z udziału w zajęciach (bez możliwości zwrotu opłaty za poszczególne turnusy).

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas zajęć oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na zajęcia cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy, muzyki, itp. niekoniecznych do udziału w zajęciach.

       16.Rodzice lub opiekunowie mają obowiązek:

 • Dokonać wpłaty za każdy turnus z góry tj. w dniu 13.06, jedynie po dokonaniu wpłaty dziecko wpisane zostanie na listę uczestników
 • Odebrać dziecko niezwłocznie po zakończeniu zajęć
 • Opłata za każdy turnus ( tydzień ) wynosi 50 zł.
 • Brak wpłaty będzie oznaczać rezygnację z turnusu.
 • Zgłosić rezygnację dziecka z turnusu najpóźniej na tydzień przed jego rozpoczęciem. W przeciwnym wypadku uiszczona opłata nie zostanie zwrócona.
 • wypełnić formularz rejestracyjny uczestnika półkolonii.

 

 1.  Zarządzeniem Dyrektora SCKiPGZ na każdy turnus przyjmowanych jest 25 uczestników. Ponadto dla dzieci pracowników udostępniona jest lista dodatkowych maksymalnie pięciu miejsc. Pracownicy wnoszą opłaty za uczestnictwo swoich dzieci takie jak pozostali opiekunowie i obowiązuje ich ten sam regulamin. W przypadku niewykorzystanie miejsc przez dzieci pracowników, miejsca te przechodzą one na rzecz kolejnych uczestników z listy rezerwowej, którzy stają się uczestnikami zajęć.

 

Z treścią powyższego regulaminu zapoznałem się, przyjmuje do wiadomości akceptuje jego treść.

 

Regulamin Magicznych Wakacji

Możesz również polubić…