Działalność Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2021 r.

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w okresie od 8 maja do 5 czerwca 2021, obowiązują następujące zasady prowadzenia działalności kulturalnej przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

  1. Do dnia 14 maja 2021 r. prowadzenie działalności kulturalnej jest dopuszczalne w zakresie wydarzeń organizowanych bez udziału publiczności tj.:
   1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia,
   2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
   3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  2. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. dopuszczalna jest działalność zespołów muzycznych w zakresie wydarzeń organizowanych bez udziału publiczności:
   1. działań niezbędnych do przygotowania wydarzeń artystycznych, takich jak próby i ćwiczenia;
   2. nagrań fonograficznych i audiowizualnych;
   3. wydarzeń transmitowanych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
  3. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki z wyłączeniem działalności zespołów muzycznych, jest dopuszczalne wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
  4. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie działalności twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki z wyłączeniem zespołów muzycznych, jest dopuszczalne także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
   1. udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
   2. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
   3. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
  5. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 28 maja 2021 r. dopuszczalne jest wykonywanie zadań edukacyjnych i animacyjnych wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami oraz zapewnienia, przy jednoczesnym zakazie spożywanie napojów lub posiłków.
  6. Od dnia 29 maja 2021 r.  prowadzenie działalności jest dopuszczalne w pomieszczeniach, pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.
  7. Do dnia 5 czerwca 2021 r. prowadzenie wystawienniczej jest dopuszczalne, pod warunkiem zapewnienia, aby:
   1. w miejscu ekspozycji przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni pomieszczenia;
   2. zwiedzający realizowali nakaz zakrywania ust i nosa.

 

 • Do dnia 14 maja 2021 r. ustanawia się zakaz prowadzenia działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych, z wyjątkiem działalności, która może być realizowana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 

 1. Od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. dopuszczalne jest prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo wyłącznie na otwartym powietrzu, pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami.
 2. Od dnia 29 maja 2021 r. do dnia 5 czerwca 2021 r. dopuszczalne jest prowadzenie działalności związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych także w pomieszczeniach, pod warunkiem:
  1. udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami;
  2. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze realizowali nakaz zakrywania ust i nosa;
  3. zapewnienia, aby widzowie lub słuchacze nie spożywali napojów lub posiłków.
 3. Obowiązek udostępniania co drugiego miejsca oraz obowiązek zachowania odległości nie dotyczy:
  1. widza, który uczestniczy w wydarzeniach z dzieckiem poniżej 13. roku życia;
  2. widza, który uczestniczy w wydarzeniach z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;
  3. osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

Reasumując:

Do dnia 14 stycznia wszystkie zajęcia edukacyjne prowadzone przez SCKiPGZ odbywać się mogą jedynie w formie zdalnej. 

Od 15 do 28 maja prowadzenie zajęć jest możliwe jedynie na wolnym powietrzu przy zachowaniu ograniczenia liczby uczestników do 15 osób przy jednoczesnym nakazie zakrywania ust i nosa oraz zachowania dystansu 1,5 m pomiędzy uczestnikami. 

Od 29 maja do 5 czerwca dopuszczalne jest prowadzenie zajęć w salach dydaktycznych pod warunkiem udziału nie więcej niż 15 osób, zachowania odległości 1,5 m pomiędzy uczestnikami, zapewnienia, aby uczestnicy realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, oraz zapewnienia, aby uczestnicy nie spożywali napojów lub posiłków.

Projekcja filmów w sali kinowej jest możliwa od 29 maja pod warunkiem udostępnienia widzom co drugiego miejsca na widowni, z tym że nie więcej niż 50% liczby miejsc, a w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni – przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, zapewnienia, aby widzowie realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, oraz zapewnienia, aby widzowie nie spożywali napojów lub posiłków.

Od 15 maja do dnia 5 czerwca istnieje możliwość organizacji Kina plenerowego przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, zapewnienia, aby widzowie realizowali nakaz zakrywania ust i nosa, oraz zapewnienia, aby widzowie nie spożywali napojów lub posiłków.

Możesz również polubić…