EkoDOM – nowy konkurs

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wraz z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym im. Janusza Korczaka w Zabierzowie zapraszają do udziału w konkursie EkoDOM.

Regulamin konkursu

ORGANIZATOR KONKURSU

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

przy wsparciu Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zabierzowie

CELE KONKURSU

1. Prezentacja ekologicznego otoczenia domu jak i jego wyposażenia np. fotowoltaika, kolektory słoneczne, elektrownie wiatrowe, kompostownik, zbiorniki na deszczówkę, pojemniki na różne surowce wtórne itp.

2. Kształtowanie postaw ekologicznych.

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej, kształtowanie wiedzy o odnawialnych źródłach energii oraz promowanie wśród dzieci idei powtórnego wykorzystywania odpadów.

4. Nagłośnienie problemu odpowiedniej segregacji odpadów, oszczędzania wody, dbania o czystość powietrza.

5. Zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania.

7. Dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem.

8. Rozwijanie inwencji twórczej dzieci i młodzieży.

10. Promowanie dzieci  uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

  • Zadaniem  uczestnika jest wykonanie makiety przestrzennej przedstawiającej ekologiczny dom, mieszczącej się  w  wymianach od 40cm x 40cm x 40cm  do 60cm x 60cm x 60cm

Praca powinna zawierać treści ekologiczne, ukazujące prawidłowe postawy wobec środowiska przyrodniczego, np.: segregację odpadów, recykling, odnawialne źródła energii, ekologiczne postawy mieszkańców domu, piękno przyrody danej miejscowości, z której pochodzi uczeń,  pracę ludzi w celu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zabierzów.

ZASADY KONKURSU I KATEGORIE KONKURSOWE:

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów w wieku od 6 – 15 lat, (kl. 0- VIII)

Komisja konkursowa powołana przez dyrektora SCKiPGZ dokona oceny prac

w 4 kategoriach:

Kategoria I – dzieci z klas 0 – I

Kategoria II – dzieci z klas II-III

Kategoria III – dzieci z klas IV-VI

Kategoria IV – młodzież klas VII – VIII

Każdy z uczestników konkursu ma prawo do złożenia tylko jednej pracy, dopuszcza się przygotowanie prac zbiorowych.

Do prac należy dołączyć:

– imię i nazwisko oraz wiek autora (klasa) lub autorów

– tytuł pracy

– adres, nazwę i numer szkoły oraz imię i nazwisko nauczyciela/opiekuna pod kierunkiem, którego została przygotowana praca;

– nr telefonu kontaktowego do szkoły oraz adres e-mail szkoły.

Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

TERMINY

  • Prace konkursowe  należy dostarczyć do – 13 kwietnia 2022 r. do siedziby SCKiPGZ, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel. 12 285 11 79
  • Prace zgłoszone po terminie nie będą przyjmowane.
  • Uroczyste wręczenie nagród planowane jest na dzień 23 kwietnia 2022 r.  podczas Eko Targów na Rynku w Zabierzowie.

NAGRODY

1 Komisja konkursowa dokona oceny prac i wyłoni laureatów konkursu,  kierując się następującymi kryteriami:

a) zgodność pracy z tematem

b) oryginalność i poprawność warsztatowa (technika)

c) walory artystyczne

2 W każdej kategorii konkursowej nagrodzeni zostaną autorzy trzech najlepszych w opinii komisji konkursowej prac. Organizator planuje również wyróżnienie prac szczególnie ciekawych, które nie zostaną zakwalifikowane do głównych nagród.

3 W zależności od poziomu prac zgłoszonych do konkursu organizator zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

4 Decyzja komisji konkursowej jest ostateczna i nieodwołalna.

INFORMACJE DODATKOWE

  • Prace dostarczone na konkurs stanowią własność organizatora konkursu.

Organizator zastrzega sobie prawo ich publikacji oraz wykorzystania do celów własnych prac biorących udział w konkursie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW DO UDZIAŁU W KONKURSIE!!!

CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!

Możesz również polubić…