Gminny Konkurs Recytatorski

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Rudawskie Centrum Kultury zapraszają do wzięcia udziału w Gminnym Konkursie Recytatorskim, który odbędzie się 21 marca 2023 r. Jest to konkurs z wieloletnią tradycją, cieszący się dużą popularnością wśród dzieci i młodzieży.  

Konkurs prowadzony jest w drodze wielostopniowych eliminacji. Uczniowie szkół podstawowych mogą uczestniczyć w konkursie tylko do etapu powiatowego włącznie. Pozostali uczestnicy biorą udział także w wyższych etapach rywalizacji. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego w poprzednich konkursach i odpowiadającego założeniom wybranego turnieju. Repertuar zgłoszony i wykonany w przeglądzie stopnia najniższego, nie może być zmieniony. 

Etap gminny konkursu odbędzie się w dniu 21 marca 2023 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Rudawskiego Centrum Kultury (Rynek 4, Rudawa). 

Warunkiem udziału jest przygotowanie materiału do prezentacji określonego w regulaminie, czytelne wypełnienie karty zgłoszenia odpowiedniej dla turnieju – oddzielnie dla każdego uczestnika i dostarczenie ich do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów przy ul. Szkolnej 2 bądź Rudawskiego Centrum Kultury lub drogą elektroniczną na adres e-mail sck.konkursy@gmail.com do 16 marca 2023 roku (czwartek). 

GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

eliminacje do 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego

 

Regulamin

 1. Konkurs jest przeznaczony dla mieszkańców z terenu Gminy Zabierzów.
 2. Warunkiem udziału jest przygotowanie repertuaru nie prezentowanego na poprzednich konkursach.
 3. Zgłoszenie odbywa się przez złożenie dokładnie i czytelnie wypełnionej Karty Uczestnictwa w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2 (kartę można przesłać mailem – sck.konkursy@gmail.com lub dostarczyć osobiście do SCKiPGZ lub RCK).
 4. Termin zgłoszeń do Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2023 – upływa z dniem

16 marca 2023 r. Po tym terminie Karty zgłoszeń nie będą przyjmowane.

 • Termin Gminnego Konkursu Recytatorskiego 2023 – 21 marca (tj. wtorek) 2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Rudawskiego Centrum Kultury, Rynek 4 w Rudawie (filii Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów). Przesłuchań dokona Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ.

I. TURNIEJ RECYTATORSKI

 1. Uczestnicy występują w pięciu kategoriach wiekowych:
 • dzieci ze szkół podstawowych klasy I-III,
 • dzieci ze szkół podstawowych klasy IV-VI,
 • klasy VII-VIII,
 • młodzież szkół ponadpodstawowych,
 • dorośli.
 • Repertuar uczestników obejmuje 3 utwory w całości lub fragmentach: prozę oraz dwa utwory poetyckie
 •  Do wykonania uczestnik wybiera 2 utwory: prozę oraz utwór poetycki

  Łączny czas wykonania nie może przekroczyć 10 minut!

II. TURNIEJ TEATRÓW JEDNEGO AKTORA

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Uczestnicy przygotowują spektakl w oparciu o dowolny materiał literacki. Czas trwania nie może przekroczyć 30 minut.

III. TURNIEJ POEZJI ŚPIEWANEJ

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
 2. Wykonawcą jest solista.
 3.  Repertuar obejmuje:
 4. 3 utwory śpiewane
 5. 1 utwór recytowany.
 6. W odniesieniu do repertuaru śpiewanego obowiązują następujące zasady:
 7. wykonywane mogą być wiersze, które zostały opublikowane w książkach lub prasie literackiej;
 8. uczestnicy mogą wykonać trzeci utwór z tekstem własnym.
 9. Do prezentacji uczestnik zgłasza 2 utwory śpiewane, 1 recytowany i ewentualnie jako trzeci – śpiewany utwór z tekstem własnym. (Do przeglądów wojewódzkich włącznie prezentacja utworu recytowanego jest obowiązkowa).

Łączny czas ich wykonania nie może przekroczyć 12 minut.

 • Do akompaniamentu może być stosowany 1 instrument lub mały zespół muzyczny
  (do 3 osób) bądź wcześniej dokonane nagranie (półplayback).
 • Prezentowanie utworu znanego i posiadającego określony kształt wykonawczy dopuszcza się tylko wówczas, gdy uczestnik opracował nową własną interpretację.

IV. WYWIEDZIONE ZE SŁOWA

Jest to turniej dla poszukujących nowych form wypowiedzi. Dla przykładu – występ, który nie jest recytacją, a nie stał się jeszcze teatrem; łączenie – w obrębie jednego utworu – mówienia ze śpiewem, śpiewu z ruchem. Takie propozycje muszą jednak wychodzić od słowa, być próbą jego interpretacji, sprawdzenia jego związków z innymi językami sztuki.

Obowiązują następujące zasady:

 1. Uczestnicy występują bez podziału na kategorie.
  1. Repertuar jest dowolny (np. wiersz lub jego fragment, monolog literacki, collage tekstów)
  1. Dowolna forma prezentacji (np. teatr jednego wiersza, łączenie słowa mówionego ze śpiewem, z dźwiękiem, ruchem, rekwizytem).
  1. Czas występu nie może przekroczyć 7 minut

V.

 1. Do oceny prezentacji konkursowych powołana zostanie przez organizatora Komisja Konkursowa.
 2. Komisja Konkursowa dokona oceny wg następujących kryteriów:
 3. dobór repertuaru (wartości artystyczne utworów oraz ich dobór do możliwości wykonawczych uczestnika);
 4. interpretacja utworów;
 5. kultura słowa;
 6. ogólny wyraz artystyczny.

W turnieju wywiedzione ze słowa Komisja Konkursowa uwzględni ponadto:

 • celowość użycia środków poza słownych (np. kostiumu, dźwięku, elementów scenografii i innych) wspomagających interpretację;
 • kompozycję sceniczną występu.

 W turnieju teatrów jednego aktora Komisja Konkursowa uwzględni również:

 • opracowanie dramaturgiczne;
 • opracowanie reżyserskie;
 • wykonanie zadań aktorskich;
 • inne elementy spektaklu – scenografia, muzyka.

   W turnieju poezji śpiewanej Komisja Konkursowa uwzględni także:

 • zgodność muzyki z charakterem wiersza;
 • muzykalność i warunki głosowe wykonawcy;
 • wartości artystyczne muzyki.

Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy. Najlepsi uczestnicy zostaną zakwalifikowani do eliminacji powiatowych 68. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, który
jest finałem dla uczniów szkół podstawowych. Transport dla zakwalifikowanych do etapu powiatowego zapewni SCKiPGZ.

Organizator:

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów,

tel. 12 285 11 79

Rudawskie Centrum Kultury

Rynek 4, 32-064 Rudawa

http://sckipgz.zabierzow.org.pl

godz. 8:00 – 16:00, tel. 12 285 11 79 lub mailem: sck.konkursy@gmail.com

VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Karty zgłoszeń, oświadczenia i regulamin są do pobrania na stronie http://sckipgz.zabierzow.org.pl lub Towarzystwa Kultury Teatralnej: www.tkt.art.pl.

2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

3. Dodatkowych informacji udziela Agnieszka Majka, 12 285 11 79, amajka.sckipgz@gmail.com

4. Uczestnik, rodzic / opiekun prawny dziecka przystępującego do konkursu wyraża zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika / wizerunku dziecka utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora na potrzeby konkursu. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie. 5. Dla potrzeb konkursu wizerunki uczestników konkursu mogą być użyte do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawione z wizerunkami innych osób. Uczestnik / rodzic lub opiekun prawny dziecka wyraża zgodę na wszelkie formy publikacji, w szczególności w internecie (w tym na stronie internetowej organizatora oraz portalach społecznościowych m.in. facebook) oraz zamieszczanie w materiałach promocyjnych i informacyjnych.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja zapisów niniejszego regulaminu.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do:

1) wprowadzenia zmian w regulaminie wynikających z powodów organizacyjnych od niego niezależnych,

2) zmiany terminu przeglądu,

3) rozstrzygania spraw w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

8. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne i dobrowolne.

KARTA ZGŁOSZEŃ

https://sckipgz.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/Karta-T1A-2023-3.pdf
https://sckipgz.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/Karta-PS-2023-3.pdf
https://sckipgz.zabierzow.org.pl/wp/wp-content/uploads/Karta-R-2023-1.pdf

Możesz również polubić…