Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów na stanowisko Głównego Księgowego w SCKiPGZ

Informujemy o przedłużeniu terminu składania dokumentów na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów do dnia 16 września 2016 roku.

Aby wziąć udział w naborze, należy złożyć ofertę w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w Zabierzowie” w Sekretariacie SCKiPGZ w Zabierzowie (ul. Szkolna 2, 32 – 080 Zabierzów), lub przesłać ofertę listem poleconym na powyższy adres, w terminie do 16 września 2016 r. do godz. 16.00.

Uwaga: W razie przesłania oferty pocztą, o zachowaniu terminu wskazanego powyżej decyduje data wpływu oferty do SCKiPGZ.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Możesz również polubić…