Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 7/2017

 1. Opis przedmiotu zamówienia: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.
 1. Opis zamówienia:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • przewozy osób odbywać się mogą wyłącznie środkami transportu spełniającymi wymagania techniczne określone w przepisach ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2005, Nr 108,poz.908 z późn. zm.) i innych przepisach związanych z przewozem osób, w tym ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007, Nr 125, poz. 874 z późn. Zm.);
 • wykonawca ubezpiecza pojazdy i pasażerów od wszelkich szkód mogących powstać podczas przewozu i pozostających w związku z przewozem;
 • wykonawca zapewnia pasażerom bezpieczny przewóz tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny;
 • wykonawca w ramach przejazdu zapewni dwóch kierowców, jeśli wyjazd będzie tego wymagał;
 • w cenę ryczałtową przejazdu wliczone będą: koszty delegacji, wyżywienia,  pracy kierowcy;
 • wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania (licencja na wykonywanie transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydane na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. Z 2007 r. Nr 12 poz.874 z póź. zm.);
 • wykonawca posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie;
 • wykonawca posiada aktualna licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób;
 • wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 • kierowcy zapewnią trafny i samodzielny dojazd do miejsc wskazanych przez Zleceniodawcę;
 • wykonawca zapewni punktualność kierowców;
 • wykonawca zapewni transport zastępczy w razie awarii pojazdu – bez dodatkowych kosztów dla Zleceniodawcy.

 

II. Wymogi odnośnie realizacji zamówienia:

 • Pełna dyspozycyjność w trakcie organizowanego wydarzenia;
 • Autobus/autokar klasy III (za Dyrektywą 2001/85/WE) lub bus klasy B dostosowany do ilości przewożonych osób.
 • Pojazdy muszą posiadać sprawne układy klimatyzacji.

 

 1. W dniu 17.11.2016 r. zamieszczono ogłoszenie do publicznej wiadomości na stronie internetowej sckipgz.zabierzow.org.pl

 

 1. W terminie do dnia 13.12.2016 r. otrzymano ofertę:

– Przewóz osób Jan Koczwara, Adam Koczwara Spółka Jawna, ul. Polna 11A, 32-043 Skała

– „MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki

 

 1. Zamawiający – Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów – ogłasza, iż w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 7/2017 na zadanie pt.: świadczenie usług transportowych związanych z przewozem osób na wydarzenia organizowane przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, wybrano ofertę złożoną przez:

 

„MAL-BUS” Malik Ewa, Malik Konrad Spółka Jawna, Czułów 16, 32-060 Liszki

 

Możesz również polubić…