KONKURS FOTOGRAFICZNY PT: ,, MAMY KADR”

Z okazji Dnia Mamy Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału konkursie fotograficznym!

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
PT: ,, MAMY KADR”

mamy kadr

 

Organizator: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

Cele konkursu:

 • Kształtowanie i rozwijanie wśród dzieci zainteresowań fotografią.
 • Uwrażliwienie na piękno postaci, zachęcenie do  utrwalania go w fotografii.
 • Zachęcenie do fotograficznej „interpretacji” otaczającej ich rzeczywistości.
 • Poszukiwanie nowych form i środków wyrazu artystycznego.
 • Popularyzowanie twórczości fotograficznej.

 

Tematyka konkursu:

Interpretacja tematu powinna uwzględniać postać/portret mamy. 
Organizator nie stawia żadnych dodatkowych ograniczeń.

 

Termin nadsyłania prac: 21 maja 2021r.

 

Warunki konkursu:

Autor może dostarczyć  jedno zdjęcie.

Dozwolone są fotografie czarno – białe, sepia, kolorowe. 

Do każdej nadesłanej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko, klasę, placówkę zgłaszającą (ZAŁĄCZNIK NR 1)

Zdjęcia należy przesłać na adres mailowy:

sck.konkursy@gmail.com
wraz ze zgodą na publikacje wizerunku
(ZAŁĄCZNIK NR 2).

 

Kategorie wiekowe:

Prace będą oceniane w IV  kategoriach wiekowych:

 • I – klasy 1 – 3
 • II – klasy 4 – 6
 • III- klasy 7 – 8
 • IV-  młodzież do 18 rż.

 

 

Uwagi organizacyjne:

Prace oceniane będą przez komisję powołaną przez dyrektora Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania
i kultury osobistej.

Autorom najciekawszych prac przyznane zostaną nagrody, wyróżnienia.
Nadesłanie prac konkursowych jest  równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem praw autorskich majątkowych na Organizatora do wykorzystania nadesłanych prac konkursowych na polach wymienionych w art.50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim
i prawach pokrewnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej ekspozycji prac oraz promocji zdjęć w celach propagowania idei konkursu. Wszelkie sprawy sporne nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury

 i Promocji Gminy Zabierzów w formie: kategoria wiekowa, imię, wiek, nazwa szkoły oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

Prace nie spełniające wymagań regulaminowych nie będą oceniane. Nadesłanie prac jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień regulaminu oraz zgodą na udział
w konkursie.

Zgłoszenie udziału w konkursie jest jednoznaczne z akceptacja przetwarzania danych osobowych uczestników konkursu ( imię, nazwisko, wiek, szkoła, tel. kontaktowy,
adres e-mail) w celu organizacji i właściwego przebiegu konkursu.

 

Ochrona Danych Osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator”) jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie przy ul. Szkolnej 2, 32-080 Zabierzów reprezentowane przez Panią Dyrektor: Aleksandrę Małek, tel. (12) 285 11 79, 603 17 17 47, e-mail: sekretariat@sckipgz.pl, strona internetowa: https://sckipgz.zabierzow.org.pl/, REGON: 350664884, NIP: 6762048563.
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: sekretariat@sckipgz.pl oraz na adres siedziby Administratora z dopiskiem „IOD”.
 3. Podanie danych jest niezbędne w celu uczestniczenia w niniejszym konkursie.
 4. Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 litera a) RODO*, tj. dobrowolna zgoda właściciela danych, a w przypadku osób niepełnoletnich rodzica/ opiekuna prawnego.
 5. Dane przetwarzane są w celu wzięcia przez Państwa dziecko udziału w konkursie, obsługi uczestników konkursu oraz zapewnienia prawidłowej organizacji konkursu, w tym prowadzenia dokumentacji związanej z konkursem oraz jej archiwizacji, jak również promocji konkursu i będą przechowywane do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
 6. Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w zakresie realizacji na Państwa rzecz usług.
 7. Posiada Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. bycia zapomnianym w tym usunięcia danych;
 4. ograniczenia przetwarzania danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć      możliwość skorzystania z tego prawa;
 5. przeniesienia danych;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 7. do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 1. Administrator zamierza przekazywać Państwa dane poprzez pocztę https://policies.google.com/privacy poza Europejski Obszar Gospodarczy (tj. poza obszar Unii Europejskiej, Norwegię, Lichtenstein i Islandię). 
 1. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym także profilowane.

 

*RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Do Pobrania:

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZAŁĄCZNIK NR 2

 

 

Możesz również polubić…