Konkurs plastyczny „Kochane Zwierzaki”

konkurs zwierzęta

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału w konkursie „KOCHANE ZWIERZAKI”

 

Puchate, wąsate, uszate, małe i duże! Zwierzaki to często nasi najlepsi przyjaciele, z którymi uwielbiamy się bawić. Pochwalcie się, jakie kochane zwierzaki macie w domach! Albo pokażcie, o jakich zwierzakach marzycie i właśnie usiłujecie namówić na nich rodziców.

Czekamy na prace plastyczne i filmowe przedstawiające, jak spędzacie czas ze swoimi pupilami! Im bardziej artystyczne i kreatywne ukazanie tematu, tym większa szansa na nagrodę!

 

Adresatami konkursu są dzieci i młodzież z terenu Gminy Zabierzów.

 

  • Konkurs obejmuje dwie kategorie artystyczne:

 

  • PRACA PLASTYCZNA – w podziale na wiek przedszkolny, szkoła podstawowa: klasy 0-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoła średnia
  • PRACA FILMOWA – w podziale na wiek przedszkolny, szkoła podstawowa: klasy 0-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII, szkoła średnia

Jedna osoba może złożyć maksymalnie po 1 pracy w każdej z kategorii artystycznych (czyli 1 film i/lub pracę plastyczną).

 

  • Warunki uczestnictwa 

 

Praca plastyczna:

Stwórz pracę plastyczną pokazującą, jak spędzasz czas z Twoim zwierzątkiem, które posiadasz i/lub o jakim marzysz.

Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/.

Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa 0-I.

Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie.

Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko oraz wiek autora, nazwę zwierzątka i jego imię, nazwę szkoły oraz klasę, kontakt telefoniczny do rodzica lub opiekuna prawnego.

.Na prace plastyczne czekamy do 1 czerwca 2020 r.

Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79

 

Praca filmowa

Nakręć krótki filmik ukazujący, jak spędzasz czas z Twoim zwierzątkiem, które posiadasz i/lub o jakim marzysz.

Film ma być nagrywany w poziomie (komórką lub kamerą), może trwać do 60 sekund.

Plik musi być w formacie MOV lub MP4, tak by jego ciężar nie przekraczał 1 GB.

Film należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail sck.konkursy@gmail.com (w formie załącznika, transferem online). W mailu podaj imię i nazwisko oraz wiek autora pracy, nazwę zwierzątka i jego imię oraz kontakt telefoniczny do rodzica/opiekuna prawnego.

Na film czekamy 1 czerwca 2020 r.

 

  • Kryteria oceny

 

adekwatność do tematu konkursu

walory artystyczne

kompozycja

pomysłowość

szacunek do zwierząt

* prace niezwiązane z tematem i ukazujące spędzanie czasu, które może naruszać poczucie bezpieczeństwa zwierzaka zostaną odrzucone.

 

  1. Uwagi organizacyjne:

– W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

– Prace nie będą zwracane.

– Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.

– Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

– Prosimy nie oprawiać prac plastycznych.

– Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

– Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.

–  Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

Regulamin do pobrania TUTAJ

 

Klauzula RODO:

 

1.Utrwalenie przebiegu Konkursu

  1. a) Uczestnicy Konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.
  2. b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie lokalnej.
  3. c) Udział w Konkursie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.
  4. d) Udział w Konkursie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Możesz również polubić…