Konkurs plastyczny „Najbliższe w portrecie”

Tematyka konkursu jest punktem wyjścia do zobrazowania tego co najbliższe dla „młodego artysty”. Temat sięga do wartości związanych z rodziną rozumianą w rożnych aspektach – społecznym, psychologicznym, kulturowym oraz do przedstawień obrazujących najbliższe otoczenie.

Cele konkursu:

– rozwijanie inwencji twórczej

– szukanie odpowiednich środków wyrazu

– propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

– poszerzanie doświadczeń plastycznych

– promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu gminy Zabierzów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

  1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage)
  2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
  3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
  4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
  5. Pracę należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
  6. Termin nadsyłania prac upływa 15 KWIETNIA 2016 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Planowane ogłoszenie wyników 29 kwietnia 2016 r.
  7. Rozdanie nagród odbędzie się w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
  8. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

gimnazjum klasa I-III

8. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

1. Prace nie będą zwracane.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowania na wystawach.

3. Prosimy nie oprawiać prac.

4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

5. Decyzja Jury jest ostateczna i nieodwołalna.

6. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

Możesz również polubić…