konkurs plastyczny „Pisanki, kraszanki, jajka malowane”

PISANKI, KRASZANKI, JAJKA MALOWANE

”…W tradycji chrześcijańskiej zdobione jajka są nieodłącznym elementem wielkanocnego stołu, symbolizującym kruszenie skały grobu Chrystusa oraz rodzące się nowe życie.  Wśród wielu technik zdobienia jajek najpopularniejszymi są: kraszanki, pisanki, oklejanki, nalepianki oraz drapanki.”

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, pogłębianie wiedzy na temat symboliki i znaczenia pisanki w obrzędowości ludowej. Konkurs stwarza okazję do indywidualnej działalności artystycznej oraz wymiany wiedzy na temat zanikającego zwyczaju własnoręcznego robienia pisanek wielkanocnych.

WARUNKI UDZIAŁU W KONKURSIE:

– każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę wykonaną na wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału

– technika zdobienia jaja jest dowolna (zdobienie metodą malowania, haftowania, barwienia, wyklejania itp.)

–  praca powinna być wykonana samodzielnie

– każda praca powinna być opatrzona tabliczką zawierającą następujące  informacje: imię i nazwisko, wiek, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu uczestnika/opiekuna

Prace konkursowe należy dostarczyć w terminie do 24 marca 2023 r. na adres:

– Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

– Rudawskie Centrum Kultury, Rynek 4, Rudawa

Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ i RCK oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną. Uroczystość rozdania nagród odbędzie się 1 kwietnia 2023 r.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

KATEGORIE WIEKOWE:

– PRZEDSZKOLE

– SP KL. „0”-III

– SP KL. IV-VI

– SP KL. VII-VIII

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z ternu Gminy Zabierzów

Kryteria oceny:

– estetyka wykonania

– walory artystyczne

– samodzielność

– dobór materiałów użytych do wykonania pracy

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

  • Prace nie będą zwracane.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
  • Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
  • Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
  • Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
  • Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…