konkurs plastyczny „ZEGARMISTRZ”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

 

ZEGARMISTRZ

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

Zegary, budziki, czas ….pan władający nimi czyli  Zegarmistrz. Prace powinny nawiązywać do mechanizmu zegara, mijającego czasu i chwil które są bardzo ulotne…

Liczymy na Waszą bogatą wyobraźnię!

 

Cele konkursu:

–   rozwijanie inwencji twórczej

–   kształtowanie wyobraźni uczniów

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

 

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 5. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 6. Termin nadsyłania prac upływa 4 maja 2020 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.
 7. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

 

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i VIII

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

 

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

Klauzula RODO:

1.Utrwalenie przebiegu Konkursu

 1. a) Uczestnicy Konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.
 2. b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie lokalnej.
 3. c) Udział w Konkursie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.
 4. d) Udział w Konkursie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

Możesz również polubić…