konkurs plastyczny „Zmyślony świat”

Zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Zmyślony świat”

Jeśli świat magii, tajemnic, cudaków, niesamowitych budowli i fantastycznych istot nie ma przed Tobą tajemnic zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym. Pokaż nam świat, który istnieje jedynie w Twojej wyobraźni.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów.

W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze /+-/12 prac. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2022, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów .

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu należy do Organizatora.

Cele konkursu:

 –   rozwijanie inwencji twórczej

 –   kształtowanie wyobraźni uczniów

–   szukanie odpowiednich środków wyrazu

–   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych

–   poszerzanie doświadczeń plastycznych

–   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 2. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-III
 3. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 4. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 5. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel. 12 285 11 79
 6. Termin nadsyłania prac upływa 15 listopada 2021 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, portalu społecznościowym FB SCKiPGZ oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.

Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I

szkoła podstawowa klasa II-III

szkoła podstawowa klasa IV-VI

szkoła podstawowa klasa VII i VIII 

Kryteria oceny:

– pomysłowość

– walory artystyczne

– samodzielność

– interpretacja tematu

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

Uwagi organizacyjne:

 1. Prace nie będą zwracane.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej, portalach społecznościowych oraz eksponowania na wystawach.
 3. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 4. Prosimy nie oprawiać prac.
 5. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 6. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 7. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z  wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Możesz również polubić…