NABÓR NA STANOWISKO REDAKTORA NACZELNEGO GAZETY “ZNAD RUDAWY”

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza  nabór na stanowisko

Redaktora Naczelnego gazety lokalnej „Znad Rudawy”

 

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. nieposzlakowana opinia;
 5. wykształcenie wyższe;
 6. znajomość przepisów prawa prasowego;
 7. doświadczenie w pracy dziennikarskiej, umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 8. znajomość procesu wydawniczego gazety;
 9. znajomość specyfiki gminy Zabierzów, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;

 

II. Wymagania dodatkowe

 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność fotografowania,
 3. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 4. posiadanie prawa jazdy kat. B

 

III. Zakres wykonywanych zadań i czynności

 1. tworzenie lokalnego miesięcznika i prowadzenie redakcji;
 2. przygotowywanie artykułów własnych, zamawianie i przyjmowanie materiałów nadsyłanych;
 3. relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy;
 4. planowanie numeru;
 5. nadzór nad składem;
 6. przestrzeganie punktualnego ukazywania się kolejnych numerów (w cyklu miesięcznym);
 7. organizacja i nadzór nad kolportażem;
 8. prowadzenie profilu FB miesięcznika, przygotowywanie i zamieszczanie treści na profilu FB);
 9. dbałość o rozwój gazety;
 10. reprezentowanie czasopisma na zewnątrz.

 

IV. Informacje dodatkowe

 1. wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;
 3. realizacja obowiązków redaktora naczelnego nastąpi na podstawie umowy o pracę.

 

V. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. koncepcja funkcjonowania gazety sporządzona na piśmie do omówienia podczas rozmowy.

 

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 7 października 2021 r. do godziny 15.00 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów (koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego gazety „Znad Rudawy”)

lub pocztą na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów (także z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko Redaktora Naczelnego „Znad Rudawy”).

Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami odbędą się w dniach 11-14 października br., o dokładnym terminie kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SCKiPGZ do dnia 18 października 2021 r. 

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Informacji o warunkach organizacyjnych i finansowych udziela dyrektor SCKiPGZ Aleksandra Małek, osobiście lub telefonicznie (12 285 11 79) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 16.00.

Dyrektor  Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

Aleksandra Małek

Możesz również polubić…