Nabór na stanowisko sekretarza Redakcji „Znad Rudawy”

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów ogłasza  nabór na stanowisko Sekretarza redakcji lokalnej gazety „Znad Rudawy”

I. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego;
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe;
 4. wykształcenie wyższe;
 5. umiejętność poprawnego pisania i redagowania tekstów;
 6. znajomość procesu wydawniczego gazety;
 7. znajomość specyfiki gminy Zabierzów, problemów mieszkańców, kultury lokalnej i spraw samorządowych;
 8. biegła znajomość obsługi komputera,
 9. umiejętność fotografowania,
 10. komunikatywność, samodzielność, inicjatywa, kreatywność,
 11. posiadanie prawa jazdy kat. B

II. Zakres wykonywanych zadań i czynności

 1. prowadzenie Redakcji gazety lokalnej “Znad Rudawy”;
 2. relacjonowanie imprez i wydarzeń kulturalnych odbywających się na terenie gminy;
 3. pomoc przy planowaniu numeru;
 4. nadzór nad składem;
 5. organizacja i nadzór kolportażu;
 6. prowadzenie profilu FB miesięcznika, przygotowywanie i zamieszczanie treści na profilu FB oraz stronie internetowej;
 7. dbałość o rozwój gazety;

III. Informacje dodatkowe

 1. wydawcą gazety oraz siedzibą redakcji jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów;
 2. publikowane w gazecie lokalnej teksty powinny odzwierciedlać życie mieszkańców, popularyzować miejscową kulturę, historię i wielokulturowe bogactwo, zapewniać pluralizm poglądów całej społeczności lokalnej;
 3. forma zatrudnienia – umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu;
 4. Wynagrodzenie podczas okresu próbnego w wysokości 2800 zł brutto miesięcznie.

IV. Oferta powinna zawierać:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys (CV) z uwzględnieniem dotychczasowego doświadczenia w pracy dziennikarskiej i publicystycznej;
 3. dokument poświadczający wykształcenie (kserokopia dyplomu lub zaświadczenie);
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 5. koncepcja funkcjonowania gazety sporządzona na piśmie do omówienia podczas rozmowy.

Miejsce i termin składania ofert

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 15 marca 2022 r. do godziny 15.00 w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, Zabierzów (koperta z ofertą powinna być zaklejona i zawierać napis „Dotyczy naboru na stanowisko sekretarza Redakcji gazety „Znad Rudawy”) lub pocztą na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów. Na kopercie zawierającej ofertę należy podać swoje imię i nazwisko.

Aplikacje, które wpłyną do siedziby Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej SCKiPGZ.

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 .)

Dyrektor  Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów 

Aleksandra Małek

Możesz również polubić…