Ochrona danych osobowych

„RODO to obowiązujące od 25 maja 2018 r.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)”

 1. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie (32-080) ul. Szkolna 2.Z administratorem – Dyrektorem Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, można się skontaktować poprzez adres email: amalek.sckipgz@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby administratora . 2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów możliwy jest poprzez adres email: zabierzow@zabierzow.org.pl  lub pisemnie na adres administratora.Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

  3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań placówki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.), Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 827).

  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.

  6) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

  7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

  8) Obowiązek podania danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjny.

  Podanie danych przetwarzanych na podstawie zgody jest dobrowolne.

 2. Inspektor Ochrony Danych
  „Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Michał Socha. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez email zabierzow@zabierzow.org.pl<mailto:zabierzow@zabierzow.org.pl> , oraz pisemnie na adres administratora”.