Ponowienie zapytania ofertowego nr 14/2016 – Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie – wynajem telebimu oraz jego obsługa

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: wynajem telebimu oraz jego obsługa podczas Dni Zabierzowa na Rynku w Zabierzowie w dniu 18-19 czerwca 2016 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów.
  1. Opis zamówienia:

w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:

  • Dostarczenia, montażu, obsługi i demontażu ekranu o rozmiarze co najmniej 6m x 3,5 m o rozdzielczości co najmniej 640×400 piksel podczas trwania całej imprezy.
  • Realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia.
  1. Termin realizacji zamówienia: 18-19 czerwca 2016 r.
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) proponowaną kwotę netto, kwotę stawki VAT oraz kwotę brutto za wynajem telebimu oraz jego obsługę;

g) warunki płatności;

h) określenie wymiarów telebimu;

i) zdjęcie przedstawiające proponowany telebim;

j) oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobowym potrzebnym do wykonania zamówienia;

k) oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

l) czas realizacji zamówienia;

m) inne istotne warunki wykonania zamówienia;
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 2 czerwca 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…