Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SCKiPGZ 2020/2021

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów dotyczące zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.  

                     Zabierzów, dn. 28 września 2020 r. 

załącznik nr 1 do Zarządzenia nr … /2020 Dyrektora SCKiPGZ

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz osób przebywających na terenie budynku SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie, od dnia 1 września 2020 r. do odwołania.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w SCKiPGZ wprowadza się następujące procedury.

 

 •  Informacje ogólne

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce odpowiada dyrektor SCKiPGZ lub wyznaczony przez dyrektora pracownik SCKiPGZ. 
 2. Na tablicy ogłoszeń przed budynkiem znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
 3. Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów prowadzi zajęcia edukacyjno-rozrywkowe z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego wraz z przestrzeganiem poniższych procedur. 
 4. Udział w zajęciach jednorazowych. 

Rodzic/opiekun prawny zgłasza gotowość przysłania dziecka do uczestnictwa w zajęciach, załączając wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej procedury). Załącznik do pobrania ze strony internetowej SCKiPGZ sckipgz.zabierzow.org.pl. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres email: sckipgz@zabierzow.org.pl albo dostarczyć osobiście SCKiPGZ w dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia. Nie posiadanie wspomnianego oświadczenia skutkować będzie odmową uczestnictwa w zajęciach. 

Udział w zajęciach stałych: 

Rodzic/opiekun prawny w chwili zapisu dziecka na zajęcia wypełnia oświadczenie o stanie zdrowia podopiecznego. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian w treści złożonego oświadczenia, rodzic/;opiekun prawny ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora lub pracownika SCKiPGZ.  

 1. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – osłonę ust i nosa – maseczka/przyłbica. Uczestnik zajęć ma obowiązek zakrywania ust oraz nosa w przestrzeniach wspólnych budynku Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 
 1. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać jedynie do zamykanego, odpowiednio oznakowanego i wyłożonego workiem foliowym pojemnika na odpady, znajdującego się w holu na parterze budynku. 
 1. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce. W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,5 st. C następuje odmowa wzięcia udziału w zajęciach. 
 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby zakaźnej. 
 1. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie. 
 1. Uczestnicy zajęć do SCKiPGZ są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 
 1. Przed wejściem do obiektu nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.
 1. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przybyć na zajęcia przebrani w strój odpowiedni do rodzaju zajęć nie wcześniej niż 5 min. przed ich rozpoczęciem w celu uniknięcia kontaktu z innymi uczestnikami. Na korytarzach obowiązuje zakrywanie ust oraz nosa. 

Możesz również polubić…