Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w SCKiPGZ dotyczące zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem.

 

COVID-FDI-958x639

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Samorządowym Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów dotyczące zminimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich pracowników, uczestników zajęć oraz osób przebywających na terenie budynku SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2 w Zabierzowie, od dnia 24 czerwca 2020 r. do odwołania.

 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w SCKiPGZ wprowadza się następujące procedury.

 

Szczegółową organizację funkcjonowania placówki określają „Wytyczne dotyczące funkcjonowania domów kultury, centrów i ośrodków kultury w trakcie epidemii COVID – 19 w Polsce” z dnia 22.05.2020 r.

 

 

 1.  Informacje ogólne

 

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w placówce odpowiada dyrektor SCKiPGZ lub wyznaczony przez dyrektora pracownik SCKiPGZ.
 2. Na tablicy ogłoszeń przed budynkiem znajdują się numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala, służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 3. Od dnia 24 czerwca 2020 r. dopuszcza się prowadzenie przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zajęć edukacyjno-rozrywkowych z zachowaniem szczególnego reżimu sanitarnego wraz z przestrzeganiem poniższych procedur.
 4. Rodzic/opiekun prawny zgłasza gotowość przysłania dziecka do uczestnictwa w zajęciach, załączając wypełnione oświadczenie (załącznik nr 1 do niniejszej procedury). Załącznik do pobrania ze strony internetowej SCKiPGZ sckipgz.zabierzow.org.pl. Wypełnione oświadczenie należy przesłać na adres email: sckipgz@zabierzow.org.pl albo dostarczyć osobiście SCKiPGZ w dniu przyprowadzenia dziecka na zajęcia. Nie posiadanie wspomnianego oświadczenia skutkować będzie odmową uczestnictwa w zajęciach.
 5. Wszyscy uczestnicy zajęć powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos – maseczka/przyłbica.
 6. Zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej należy wyrzucać jedynie do zamykanych, odpowiednio oznakowanych i wyłożonych workiem foliowym pojemników na odpady.
 7. Zajęcia odbywają się w salach z zachowaniem zasady 10 m2 na osobę.
 8. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury ciała uczestnika przy wejściu oraz w czasie pobytu w placówce (w przypadku wystąpienia niepokojących objawów). W przypadku stwierdzenia temperatury ciała powyżej 37,2 st. C następuje odmowa wzięcia udziału w zajęciach.
 9. W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci, młodzież oraz dorośli, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją, albo mają objawy choroby zakaźnej.
 10. W zajęciach nie mogą uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o zakażenie.
 11. Uczestnicy zajęć do SCKiPGZ są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.
 12. Przed wejściem do obiektu nakazuje się skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk przez wszystkie osoby wchodzące.
 13. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przybyć na zajęcia przebrani w strój odpowiedni do rodzaju zajęć nie wcześniej niż 5 min. przed ich rozpoczęciem w celu uniknięcia kontaktu z innymi uczestnikami
 14. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej tj. holu na parterze z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk).
 15. Pracownik SCKiPGZ, wyznaczony do obsługi zajęć dba o to, by uczestnik zajęć po wejściu do obiektu, umył ręce i trafił do sali, w której będą odbywały się zajęcia.
 16. Pracownik wyznaczony do obsługi zajęć dba o to, by uczestnicy z różnych grup nie stykali się ze sobą.
 17. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które nie ukończyły 7 roku życia, osobiście przyprowadzają i odbierają dzieci z SCKiPGZ, dziecko, które ukończyło 7 lat może samodzielnie przyjść do SCKiPGZ i po zakończonych zajęciach wrócić do domu.
 18. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Wszystkie osoby wchodzące do placówki muszą zdezynfekować ręce oraz posiadać osłonę ust i nosa.
 19. Uczestnik zajęć nie może wnosić do obiektu żadnych przedmiotów, które nie są niezbędne do realizacji zajęć, w których uczestniczy.

 

 1. Organizacja zajęć

 

 1. W grupie może przebywać określona liczba uczestników zależnie od powierzchni sali z zachowaniem zasady 10 m2 na osobę.
 2. Minimalna przestrzeń do zajęć nie może być mniejsza niż 10 m2 na 1 osobę (uczestników i instruktora). Do przestrzeni tej nie wlicza się innych pomieszczeń pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno-sanitarnych – np. łazienek). W związku z powyższym wprowadzone zostają następujące limity osób przebywających w poszczególnych salach:

sala plastyczna- 5 osób + prowadzący

sala strefy malucha – 2 osoby + prowadzący

sala widowiskowa – 14 osób + prowadzący

galeria – 5 osób + prowadzący

sala kinowa – 4 osoby + prowadzący

sala lektoraty – pomieszczenie typu izolatorium

pracownia ceramiczna 3 osoby + prowadzący

 1. Odległości pomiędzy stanowiskami dla uczestników powinny wynosić min. 1,5 m, dotyczy to również zajęć indywidualnych.
 2. Na zajęciach jest zabronione używanie telefonów komórkowych.
 3. Uczestnik zajęć nie może przynosić z sobą do placówki i zabierać z placówki żadnych przedmiotów lub zabawek (za wyjątkiem materiałów plastycznych, niezbędnych do zajęć). Uczestnicy zajęć nie powinni wymieniać się przyborami między sobą.
 4. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 5. Zapewnia się taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup.
 6. Ogranicza się kontakty kadry SCKiPGZ niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą uczestniczącą w zajęciach od kadry prowadzącej te zajęcia.
 7. Umożliwia się prowadzenie zajęć ruchowych (w tym artystycznych) oraz z zakresu edukacji artystycznej i kulturowej na otwartych przestrzeniach, z uwzględnieniem poniższych parametrów:
 • w przestrzeni o wymiarach minimum 62x30m – obowiązujący limit uczestników to 14 osób (+ 2 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m,
 • w przestrzeni o wymiarach minimum 105×68 m – obowiązujący limit uczestników to 22 osoby (+ 4 osoby prowadzące), z zachowaniem odległości pomiędzy nimi co najmniej 2 m.
 1. Opłatę za zajęcia należy uregulować przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca w godzinach otwarcia SCKiPGZ (płatność karta) bądź przelewem na konto bankowe: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, Krakowski Bank Spółdzielczy oddział w Zabierzowie

46 85910007 0030 0000 0462 0001, Tytułem: imię i nazwisko uczestnika – opłata za zajęcia (nazwa zajęć) w SCKiPGZ

W szczególnych przypadkach dopuszcza się płatność gotówką.

 

III. Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji wydarzeń w tym również plenerowych

 

Zgodnie z wytycznymi dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce ogłoszonych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego wprowadza się regulamin dotyczący organizacji wydarzeń przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

Podczas organizacji wydarzeń należy mieć na uwadze, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rekomenduje poszukiwanie i prowadzenie innych form działalności domów, centrów i ośrodków kultury, nie wymagających bezpośrednich kontaktów z publicznością. Ponadto w zapisach wytycznych znajduje się zapis dotyczący zaniechania, do odwołania, organizacji wydarzeń dla większych grup ludzi (debat, spotkań, koncertów, wernisaży, finisaży, konferencji, eventów plenerowych, przeglądów, targów), z wyjątkiem tych, które mogą odbywać się online.

 

W przypadku organizacji wydarzenia konieczne jest powołanie przez Organizatora koordynatora do spraw zdrowotnych lub delegowanie konkretnego pracownika do zadań związanych z dbałością o zachowanie wszelkich ustalonych procedur oraz stałego kontaktu z wyznaczoną osobą z właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Organizator ma obowiązek do każdorazowego zgłoszenia w GIS  organizacji wydarzenia.

 

 

 1. Wydarzenia plenerowe. Organizator zobowiązany jest do:
  1. zebrania danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
  2. zebrania od uczestników wydarzenia danych osobowych /klauzula RODO/ w celu ewentualnego ich przekazania Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym; /tzw. tracking uczestników wydarzenia/. Powyższe dane są przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni;
  3. posiadania wypełnionego przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; ponadto uczestnik zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia dotyczącego  świadomości  możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 ( załącznik nr 2)
  4. rozmieszczenia na terenie imprezy środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min 2 metrów.
  5. wyposażenia w obowiązkowe maseczki/przyłbice wszystkich pracowników  szczególnie tych mających kontakt z uczestnikami wydarzenia;
  6. wydzielenia terenu na którym odbywa się wydarzenie;
  7. umożliwienia przeprowadzenia dezynfekcji dłoni przy wejściu i wyjściu na/z  terenu wydarzenia;
  8. zapewnienia możliwie jak największej liczby toalet, zapewnienia w toaletach środków do dezynfekcji, organizacji sprzątania toalet z częstotliwościa minimum 1 raz na godzinę;
  9. zwiększenia liczby dostępnych  umywalek przenośnych z dostępem do wody, mydła i środków do dezynfekcji, z obsługą, która regularnie je myje i dezynfekuje ;
  10. przygotowania i prawidłowego oznaczenia dedykowanych pojemników na zużyte środki ochrony osobistej i postępowania z nimi zgodnie z Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
  11. organizacji posiłków w podziale na grupy i w formie „na wynos”;
  12. szkolenia pracowników w zakresie bezkontaktowej obsługi publiczności oraz procedur stosowanych na imprezie;
  13. planowania harmonogramu organizacji wydarzenia, tak aby jak najmniejsza liczba osób pracowała w jednym czasie w jednym miejscu;

stałej, bieżącej dezynfekcji używanego podczas wydarzenia sprzętu;  dedykowane mikrofony;

opracowania odpowiednich zapisów do instrukcji BHP uwzględniających wytyczne GIS.

 

 

 1. Wydarzenia w pomieszczeniach. Organizator zobowiązany jest do:
 2. zebrania danych kontaktowych do obsługi wydarzenia (tzw. tracking pracowników);
 3. zebrania od uczestników wydarzenia danych osobowych /klauzula RODO/ w celu ewentualnego ich przekazania Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym; /tzw. tracking uczestników wydarzenia/.  Powyższe dane są przechowywane przez Organizatora przez okres 14 dni;
 4. posiadania wypełnionego przez uczestnika obowiązkowego pisemnego oświadczenia przy wejściu na imprezę lub wcześniej drogą online, że uczestnik, według swojej najlepszej wiedzy, nie jest osobą zakażoną oraz nie przebywa na kwarantannie lub pod nadzorem epidemiologicznym; ponadto uczestnik zobowiązany jest do pisemnego oświadczenia dotyczącego  świadomości możliwości zarażenia się wirusem SARS-CoV-2 ( załącznik nr 2)

 

 

 1. Organizacja widowni.
 2. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zakrywania ust i nos oraz dezynfekcji rąk przy wejściu na teren obiektu, oraz po jego opuszczeniu.
 3. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.
 4. Organizator udostępnienia widzom nie więcej niż połowę miejsc siedzących. Rzędy powinny być zajmowane naprzemiennie, z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, lub jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Ponadto obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca nie dotyczy osób tworzących jedno gospodarstwo domowe.
 5. Na terenie wydarzenia zaleca się rozmieszczenie środków do dezynfekcji oraz tablic informacyjnych przypominających o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu min 2 metrów.
 6. Organizator zobowiązany jest do wietrzenia pomieszczeń w których przebywają widzowie, po każdorazowym ich opuszczeniu.
 7. Organizator zobowiązany jest do udostępnienia możliwie jak największej liczby toalet i organizacji przedsięwzięcia tak, aby móc zachować wymagany dystans;
 8. Organizator zapewnia sprzątanie, dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością, minimum raz na godzinę.
 9. Organizator zapewnia dedykowane pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej, oraz stosuje wobec nich postępowanie  zgodnie w Wytycznymi Ministerstwa Klimatu i GIS;
 10. Organizator zobowiązany jest do umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji mycia rąk według rekomendacji GIS z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnością i dzieci (odpowiednia wysokość);

 

 

 

 1. Obowiązki pracowników SCKiPGZ i zasady pracy w czasie pandemii Covid-19
 2. Każdy pracownik placówki zobowiązany jest do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej: Należy poinformować dyrektora o wszelkich objawach chorobowych uczestników zajęć.
 3. Pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego przekazywania dyrektorowi informacji o pogorszeniu swojego stanu zdrowia.
 4. Należy zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
 5. Osoby prowadzące zajęcia:

1) sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – tj. zgodność liczby dzieci z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne, zgodnie z przepisami dot. BHP;

2) dezynfekują wyposażenie wykorzystywane do zajęć, np. przedmioty, z których korzystał uczeń, jeśli kolejny uczeń będzie korzystał z tego przedmiotu;

3) wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne, także w czasie zajęć;

4) dbają o to, by uczestnicy zajęć w ramach grupy unikali ścisku, bliskich kontaktów;

5) nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę uczestników, przekraczającą liczbę określoną w/w zasadami;

6) w miarę możliwości używają osłony ust i nosa oraz informują dzieci i młodzież o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych.

 

 

 

 1. Organizacja pracy

 

 1. W celu zapewniania rezerwy kadrowej wprowadza się podział zespołu SCKiPGZ na dwie niezależnie pracujące grupy.
 2. W związku z powyższym wydłużeniu ulegają godziny otwarcia Samorządowego Centrum Kultury.
 3. Praca odbywa się w godzinach  7.00 – 19.00 od poniedziałku do piątku.
 4. Pierwsza grupa pracuje od godziny 7.00 do godz.13.00, druga grupa od godziny 13.30 do godz.19.00. W 30 minutowej przerwie przeprowadzana jest dezynfekcja biurek, klamek, poręczy, toalet, blatów itp. Pozostałe godziny odpracowywane są w systemie pracy zdalnej.
 5. Ogranicza się przebywanie osób trzecich na terenie placówki do minimum. Do budynku nie są wpuszczane osoby, które nie mają uzasadnionego interesu przebywania na jego terenie. Dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach przebywanie osób trzecich z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)

 

 1. Higiena, dezynfekcja pomieszczeń

 

 1. Dyrektor SCKiPGZ zapewnia: sprzęt, środki czystości i środki do dezynfekcji, które umożliwiają bezpieczne korzystanie z pomieszczeń SCKiPGZ. Płyn do dezynfekcji rąk znajduje się przy wejściu do obiektu i w każdym pomieszczeniu, gdzie odbywają się zajęcia.
 2. W placówce znajduje się termometr  bezdotykowy.
 3. Sale dydaktyczne, toalety i przestrzeń komunikacyjna wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu (minimum 60%).
 4. Plakaty/instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk znajdują się w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych przy dozownikach z płynem.
 5. Pracownicy obiektu zapewniają pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia
 6. Osoba sprzątająca w placówce po każdym dniu myje i/lub dezynfekuje: 1) ciągi komunikacyjne; 2) poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają uczestnicy zajęć, drzwi wejściowe do placówki, pomieszczenia sanitarne.

 

 

VII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W budynku SCKiPGZ wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe (sala dydaktyczna- lektoraty). Pomieszczenie to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk.
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u uczestnika zajęć (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, wymioty, biegunka, nieswoista wysypka na skórze, zapalenie spojówek), uczestnik zajęć jest niezwłocznie izolowany od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie, o którym mowa w pkt. 1.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie – telefonicznie z rodzicem/rodzicami/, opiekunem/opiekunami uczestnika i wzywa do natychmiastowego odbioru dziecka z placówki informując o powodach.
 5. W przypadku ignorowania prośby o odbiór uczestnika podejrzanego o zarażenie, dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik skontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych uczestników z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczestników do innej, pustej sali, a sala, w której przebywał uczestnik z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, powierzchni dotykowych, przedmiotów).
 8. Uczestnik w izolacji przebywa pod opieką wyznaczonego przez dyrektora pracownika, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną lub przyłbicę, fartuch ochronny i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego uczestnika, odbierają go z placówki przy drzwiach wejściowych do budynku placówki.
 10. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do placówki kolejnych uczestników.
 11. Jeżeli w placówce przebywają inni uczestnicy, dyrektor powiadamia rodziców, by jak najszybciej odebrali ich z placówki.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń na parterze budynku przy ul. Szkolnej 2) i wprowadza do stosowania na terenie placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje o tym dyrektora lub osobę wyznaczoną zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 14. Obszar, w którym przebywał pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 15. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane.
 16. Dyrektor informuje Wójta gminy Zabierzów o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych uczestników czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z Wójtem gminy na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, dyrektor niezwłocznie informuje Wójta i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

 

VIII. Przepisy końcowe

 1. Niniejsze procedury obowiązują do odwołania.
 2. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem podpisania przez dyrektora.
 3. Wszyscy pracownicy SCKiPGZ, uczestnicy zajęć oraz rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do ich stosowania i przestrzegania.

 

Zarządzenie

Karta uczestnika zajęć

Karta uczestnika wydarzenia

Możesz również polubić…