Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SCKiPGZ

Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki uczestników
zajęć organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i
Promocji Gminy Zabierzów ramach statutowej działalności
jednostki.
I. WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez SCKiPGZ jest:
a) zapoznanie się z niniejszym regulaminem,
b) dokonanie zgłoszenia uczestnika zajęć, w przypadku uczestników nieletnich zgłoszenia dokonuje
opiekun prawny na stosownym formularzu zgłoszeniowym, co jest jednoznaczne z akceptacją
niniejszego regulaminu,
c) uiszczenie opłaty regulowanej cennikiem SCKiPGZ do 10 dnia każdego miesiąca
d)uregulowanie ewentualnych zaległości z roku poprzedniego.
2. Rezygnacja lub skreślenie z listy uczestników zajęć następuje w sytuacji, gdy uczestnik złoży
pisemną rezygnację na odpowiednim formularzu lub gdy nie stosuje się do zapisów niniejszego
regulaminu. Dopuszczalne jest złożenie rezygnacji w formie e-mail wysłanej na
adres: sckipgz@zabierzow.org.pl jednak jest ona ważna tylko w przypadku potwierdzenia
mailowego przez pracownika SCKiPGZ otrzymania informacji o złożonej rezygnacji. Formularz
rezygnacji dostępny jest w sekretariacie SCKiPGZ.
3. Pierwszeństwo uczestniczenia w zajęciach mają osoby kontynuujące edukację z roku ubiegłego
oraz osoby z terenu gminy Zabierzów. Nowi uczestnicy przyjmowani są według kolejności
zgłoszeń do wyczerpania wolnych miejsc. Osoby dla których zabraknie wolnych miejsc
przyjmowani są na listę rezerwową.
4. Poprzez zgłoszenie do zajęć organizowanych przez SCKiPGZ rodzic/opiekun prawny oświadcza,
że u uczestnika niepełnoletniego nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych, które
mogą utrudnić lub uniemożliwić jego udział w zajęciach.
5. We wszelkich sprawach formalnych nieletnich uczestników reprezentują ich opiekunowie
prawni.
II. PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach organizowanych przez SCKiPGZ reguluje cennik
wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora. Informacje o opłatach za zajęcia znajdują się na tablicy
ogłoszeń w siedzibie SCKiPGZ oraz na stronie internetowej www.sckipgz.zabierzow.org.pl
2. Opłaty wnoszone są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca.
3. Opłat można dokonywać w siedzibie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kasy lub
przelewem na nr konta: Krakowski Bank Spółdzielczy 4 6 85910007 0030 0000 0462 0001 (w
tytule przelewu musi być podane: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć oraz nazwa miesiąca, za
który wpłata jest wnoszona).
4. Miesięczna opłata za zajęcia odpowiada liczbie zajęć w miesiącu jaka może się odbyć przy
uwzględnieniu dni wolnych od pracy. Do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc za który należy
uiścić opłatę na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej podana zostaje wysokość opłaty za
dany miesiąc. Opłaty za zajęcia nie nalicza się w przypadku zgłoszonej absencji uczestnika
jednakże nie później niż na 24 h przed planowaną nieobecnością. Podobnie opłaty nie nalicza się w
przypadku nieobecności instruktora. Nadpłaty regulowane są przy kolejnej wpłacie za zajęcia.
5. Obecność uczestników zajęć kontrolowana jest przez instruktorów prowadzących zajęcia,
podczas każdego spotkania i odnotowywana jest w dzienniku zajęć.
6. Każdy z uczestników zajęć zobowiązany jest po dokonaniu płatności w określonym terminie
okazać dowód wpłaty instruktorowi zajęć – dowód ten upoważnia do uczestnictwa w zajęciach.
7. W przypadku jednomiesięcznych zaległości w opłatach, uczestnik zostaje automatycznie
zawieszony do czasu uregulowania zaległości, przy czym opłata naliczana jest nadal, aż do
momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
8 . W sytuacjach spornych informacji o płatnościach za zajęcia udziela Dyrektor SCKiPGZ
9. Dyrektor SCKiPGZ może w uzasadnionych przypadkach ustalić indywidualne zwolnienie z
odpłatności za zajęcia na pisemną prośbę rodzica bądź opiekuna związaną z trudną sytuacją
materialną.
10. Posiadaczom Zabierzowskiej Karty Dużej Rodziny przysługuje zniżka przy opłacie za zajęcia
organizowane przez SCKiPGZ.
III. KWESTIE ORGANIZACYJNE
1. Program zajęć oraz czas ich trwania ustalany jest z Dyrektorem przy współpracy z Sekretariatem
SCKiPGZ na podstawie grafiku przygotowanego przez instruktora prowadzącego dane zajęcia.
3. Uczestnicy wybranych form zajęć podzieleni są przez instruktora prowadzącego na grupy
odpowiednio liczebne, dostosowane do wieku uczestników i poziomu zaawansowania.
4. Instruktor prowadzący zajęcia może w uzasadnionych przypadkach (np. przeszkadzanie w
zajęciach) wyprosić uczestnika zajęć z pomieszczenia w którym odbywają się zajęcia.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w grafiku zajęć, o czym poinformuje uczestników
zajęć lub ich opiekunów.
6. Odwołanie, przeniesienie lub odpracowanie zajęć może nastąpić po wcześniejszym
powiadomieniu uczestników zajęć lub ich opiekunów.
7. W przypadku małego zainteresowania Dyrektor SCKiPGZ zastrzega sobie prawo do zawieszenia
zajęć.
8. W okresie ferii zimowych oraz przerwy wakacyjnej zajęcia nie odbywają się.
IV. BEZPIECZEŃSTWO
1.Każdy uczestnik oraz jego rodzic/opiekun na pierwszych zajęciach organizacyjno-informacyjnych
zostaje poinformowany przez instruktora o organizacji zajęć oraz o prawach i obowiązkach
uczestnika zajęć.
2. Podczas zajęć uczestnik znajduje się pod opieką instruktora prowadzącego. Rodzic/opiekun jest
zobowiązany do przyprowadzenia oraz odebrania uczestnika zajęć bezpośrednio po ich
zakończeniu. SCKiPGZ nie bierze odpowiedzialności za uczestnika zajęć po skończonych
zajęciach, a w szczególności za powrót osoby niepełnoletniej do domu. Instruktor nie ponosi
odpowiedzialności za uczestnika niedopuszczonego do zajęć z powodu zawieszenia go do czasu
uregulowania zaległości.
3.Uczestnikom zajęć nie wolno opuszczać pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia bez
wiedzy i zgody instruktora prowadzącego.
4. Uczestników zajęć obowiązuje zakaz wynoszenia bez zgody instruktora wyposażenia pracowni
lub sali poza budynek w którym odbywają się zajęcia.
5. Odpowiedzialność za zniszczenia wynikające z niewłaściwego użytkowania wyposażenia
pracowni lub sali ponosi osoba nie przestrzegająca zasad ich użytkowania – w przypadku osób
nieletnich są to ich prawni opiekunowie.
6. Za ustalenie osoby odpowiedzialnej za powstałą szkodę odpowiada instruktor prowadzący
zajęcia lub dyżurujący pracownik SCKiPGZ.
7. SCKiPGZ nie zobowiązuje się do pilnowania i przechowywania rzeczy pozostawionych na
korytarzach, w salach, w szatni i nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w tych
pomieszczeniach.
8. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania norm społecznych wobec innych osób,
przepisów przeciwpożarowych, porządkowych i bezpieczeństwa.
9. SCKiPGZ nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki
uczestników zajęć powstałe na skutek nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa.
10. W przypadku jakiegokolwiek zagrożenia uczestnicy zajęć zobowiązani są do stosowania się do
poleceń pracownika SCKiPGZ
V. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. SCKiPGZ zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych, zdjęć
i nagrań filmowych w celach informacyjnych i promocyjnych związanych z działalnością
SCKiPGZ.
2.Pełnoletni uczestnicy oraz prawni opiekunowie uczestników niepełnoletnich zajęć
organizowanych przez SCKiPGZ wyrażają tym samym zgodę na wykorzystywanie danych
podanych do wiadomości SCKiPGZ oraz zdjęć i nagrań filmowych z udziałem uczestników
zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133 z 1997r.,
poz. 883 z późn. zmianami).

regulamin zajęć do pobrania

cennik zajęć ważny 1.02.2017 r.

Zobacz także...