W koronie drzew – konkurs plastyczny

Ogłaszamy konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Zabierzów. Temat konkursu „w koronie drzew”.

Zachęcamy do udziału w konkursie, warunki udziału zostały zamieszczone w regulaminie.

W zamierzeniach Organizator, oprócz przyznania nagród i wyróżnień, wybierze 12 prac /+-/. Wybrane prace stworzą szatę graficzną kalendarza na rok 2020, wydanego przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów w ramach promocji „młodych talentów” Gminy Zabierzów oraz Centrum Kultury.

Ostateczna decyzja wyboru prac, które zostaną opublikowane w kalendarzu należy do Organizatora.

 1. Cele konkursu:
  –   rozwijanie inwencji twórczej i kształtowanie wyobraźni uczniów
  –   szukanie odpowiednich środków wyrazu
  –   propagowanie wśród dzieci i młodzieży różnych technik plastycznych
  –   poszerzanie doświadczeń plastycznych
  –   promowanie dzieci i młodzieży uzdolnionych plastycznie z terenu Gminy Zabierzów
 1. WARUNKI UCZESTNICTWA:
 2. Pracę płaską należy wykonać dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, grafika, akwarela, pastela, collage) /prosimy nie używać materiałów sypkich/
 3. Format pracy: A3, dopuszczalny format A4 w kategorii szkoła podstawowa klasa „0”-I
 4. Praca nadesłana na konkurs musi być wykonana własnoręcznie i indywidualnie
 5. Na odwrocie pracy należy umieścić swoje dane, czyli: imię i nazwisko, wiek autora, klasa, nazwa placówki oświatowej, nazwisko nauczyciela prowadzącego, kontakt)
 6. Prace należy dostarczyć do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów, tel.12 285 11 79
 7. Termin nadsyłania prac upływa 18 listopada 2019 r. Wyniki będą ogłoszone na stronie internetowej Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz zostaną rozesłane do szkół drogą elektroniczną.
 1. Komisja konkursowa powołana przez Dyrektora SCKiPGZ  dokona oceny prac w 4 kategoriach:

szkoła podstawowa klasa „0”-I
szkoła podstawowa klasa II-III
szkoła podstawowa klasa IV-VI
szkoła podstawowa klasa VII i VIII

 1. Kryteria oceny:

– pomysłowość
– walory artystyczne
– samodzielność
– interpretacja tematu

W przypadku niewielkiej ilości prac oraz niskiego poziomu artystycznego dostarczonych prac organizator zastrzega sobie prawo do zmiany podziału kategorii i miejsc.

 1. Uwagi organizacyjne:
 2. Prace nie będą zwracane.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do popularyzowania prac w katalogach, w lokalnej prasie, na stronie internetowej oraz eksponowane na wystawach.
 4. Praca konkursowa nie może naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.
 5. Prosimy nie oprawiać prac.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.
 7. Decyzja jury jest ostateczna i nieodwołalna.
 8. Nagrody laureatom zostaną wręczone podczas ceremonii rozdania nagród, która odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie. W przypadku nieobecności laureata na ceremonii rozdania nagród będzie możliwość odbioru nagrody w SCKiPGZ do 30 dni od dnia uroczystości rozdania nagród.
 9. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu oraz z wyrażeniem  zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz przeniesienie praw autorskich w całości na rzecz Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

Klauzula RODO:

1.Utrwalenie przebiegu Konkursu

 1. a) Uczestnicy Konkursu oraz ich prace będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.
 2. b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie lokalnej.
 3. c) Udział w Konkursie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.
 4. d) Udział w Konkursie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Możesz również polubić…