X Przegląd Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie 2021-online”

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów serdecznie zaprasza przedszkola oraz oddziały przedszkolne do udziału w X. Przeglądzie Twórczości Artystycznej Przedszkolaków „Zabierzowskie bajkogranie 2021-onine”. Planowany przegląd będzie miał formułę konkursu online adresowanego do dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

 

plakat bajkogranie

 

 

 

REGULAMIN

 1. Cele przeglądu:
 • przybliżenie dzieciom utworów klasyków literatury dziecięcej,
 • rozwijanie twórczych zainteresowań dzieci,
 • pobudzanie wyobraźni, emocji, fantazji,
 • nauczenie dzieci pracy w zespole poprzez twórczą zabawę,
 1. Organizator:

Samorządowe Centrum Kultury i promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

 1. Czas i miejsce:

Przegląd odbędzie się formule zdalnej. Nagrania prezentujące występy dzieci należy dostarczyć do siedziby Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów (osobiście/przesłać drogą mailową) do dnia 21 maja 2021 r. Komisja konkursowa powołana przez dyrektora SCKiPGZ dokona oceny.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Przegląd ma charakter konkursowy.
 • Adresatami przedsięwzięcia są dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z terenu Gminy Zabierzów.
 • Przegląd przewiduje występy artystyczne w dwóch grupach – wykonawcy indywidualni oraz zespoły, z podziałem na kategorie wiekowe (3-4 lat, 5-7 lat). W przypadku małej ilości zgłoszeń organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany w kategoriach wiekowych.
 • Przewidywany czas występu wynosi maksymalnie 10 minut dla grup i 5 minut dla indywidualnych wykonawców.
 • Dowolność w zakresie tematycznym repertuaru.
 • Ocenie Jury podlegać będzie: dobór repertuaru, sposób adaptacji inscenizacji, dobór rekwizytów, kostiumy, choreografia, inwencja twórcza.
 • Nagranie oraz formularz zgłoszeniowy należy dostarczyć osobiście bądź drogą elektroniczną do SCKiPGZ do 21 maja 2021 r., e-mail: sck.konkursy@gmail.com

 

 1. Nagrody: Laureaci przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy zarówno indywidualni jak i grupy, biorące udział w Przeglądzie otrzymają dyplomy uczestnictwa oraz nagrody pocieszenia.

 

Klauzula RODO:

1.Utrwalenie przebiegu Przeglądu

 1. a) Uczestnicy Przeglądu oraz ich występy będą utrwalane na zdjęciach, nośnikach audio i video.
 2. b) Materiały będą publikowane na stronie internetowej Organizatora, Facebook oraz prasie lokalnej.
 3. c) Udział w Przeglądzie, który jest jednoznaczny z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu, jest jednoznaczny z akceptacją i udzieleniem zgody na przetwarzanie wizerunku na potrzeby publikacji materiałów audio i video.
 4. d) Udział w Przeglądzie, a następnie udział w rozdaniu nagród są jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach wynikających z charakteru imprezy zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Administratorem danych jest Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – zabierzow@zabierzow.org.pl. Dane uczestników będą przetwarzane w celu realizacji konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji imprezy oraz jej promocji na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów oraz przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym zwłaszcza związany z obowiązkiem archiwizacji dokumentacji rachunkowej (dot. laureatów Przeglądu). Administratorzy mogą przekazać dane jednostkom samorządu terytorialnego w ramach rozliczenia otrzymanych dotacji. Uczestnicy imprezy mają prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. Jeśli Pan/Pani uzna, że przetwarzając Jego dane osobowe naruszono przepisy RODO, ma Pan /Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych. Pana/ Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Pani/ Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

DO POBRANIA:

 

karta zgłoszenia bajkogranie 2021

 

regulamin Bajkogranie 2021

Możesz również polubić…