Zapytanie o cenę 13/2023 – Święto Chleba w Nielepicach – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Święta Chleba w Nielepicach w dniu 27 sierpnia 2023 r., miejsce imprezy – boisko sportowe w Nielepicach.

2. Opis zamówienia:
a) przygotowanie ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa), piwo;
b) zapewnienie wyposażenia (stoły i ławy) – dla min. 300 osób;
c) zapewnienie wyposażenia strefy zabaw dla dzieci – eurobungee, kolejka elektryczna, duży dmuchaniec itp.;
d) zapewnienie darmowych posiłków (bloczki na posiłki) dla zamawiającego;
e) przygotowanie min. 100 porcji żurku z kiełbasą, ziemniakami oraz pieczywem (dokładna ilość zostanie podana przez zamawiającego do dnia 21.08.2023);
f) zapewnienie odpowiedniej ilość personelu zapewniającego szybką i profesjonalną obsługę;
g) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
h) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.
i) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpa-dy, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;
j) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
k) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
l) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
m) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;
n) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
o) zamawiający nie dopuszcza możliwości współpracy wykonawcy z innymi podmiotami, w szczególności wykonawca nie może pobierać dodatkowych opłat za odstąpienie części przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.

3. Termin realizacji zamówienia: 27.08.2023 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrud-nione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Zachęcamy do złożenia oferty przez wykonawców, którzy posiadają: status zakładu pracy chronionej lub spółdziel-ni socjalnej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyj-nie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
III. Oferta musi zawierać:
a) opis stoisk handlowych; z podaniem ilość, typu asortymentu, cen oraz powierzchni stoisk.
b) opis wyposażenia strefy zabaw dla dzieci.
c) zdjęcia przedstawiające wszystkie elementy, których dotyczy zapytanie.
d) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik nr 1).
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznika nr 2).
f) Kserokopię dokumentu lub oświadczenie potwierdzające status wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spół-dzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną or-ganizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i za-wodowa integracja osób społecznie marginalizowanych; jeżeli takie uprawnienie posiada wykonawca.
g) minimum 2 referencje (przekazane od różnych instytucji),III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków może skutkować odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
• Wartość przekazanych darmowych posiłków – 25 pkt
• Cena 1 porcji żurku z kiełbasą, ziemniakami i pieczywem – 25 pkt
• Jakość – 10 pkt
• możliwości techniczne – 20 pkt
• posiadanie statusu wykonawcy jako zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów po-twierdzających prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która bę-dzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób spo-łecznie marginalizowanych – 20 pkt.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.08.2023 r., do godziny 12:00 w formie:
• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
lub
• elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

 

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content