Zapytanie ofertowe 1/2022 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez (rekreacyjno-kulturalnych oraz masowych) organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników).

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2022

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /aktualna koncesja/

b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania, /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające umundurowanego pracownika ochrony,

c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia,

e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł.,

f) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,

g) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

h) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

  • cena – 60 pkt.
  • jakość – 10 pkt.
  • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
  • możliwości techniczne (umundurowanie pracowników, zaplecze techniczne) – 20 pkt.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W calu przyznania punktów za jakość oraz doświadczenie prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.12.2021 r., do godziny 14.00 w formie:

•       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

•       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…