Zapytanie ofertowe 1/2024 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez (rekreacyjno-kulturalnych oraz masowych) organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników).

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2024

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /aktualna koncesja/
b) posiadają minimum roczne doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
b) zdjęcie przedstawiające umundurowanego pracownika ochrony,
c) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
d) aktualną koncesję wydaną przez MSWiA uprawniającą do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia, ważną w okresie i na obszarze realizacji zamówienia,
e) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zapytania na sumę nie mniejszą niż 100 000 zł.,
f) zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,
g) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem,
h) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Niespełnienie przez Oferenta któregokolwiek z ww. warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
● cena – 60 pkt.
● jakość – 20 pkt.
● możliwości techniczne (umundurowanie pracowników, zaplecze techniczne) – 20 pkt.
Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W celu przyznania punktów za jakość prosimy o dołączenie przynajmniej dwóch listów referencyjnych.
Wzór: Punkty = ilość punktów imprezy rekreacyjne + ilość punktów imprezy masowe + punkty za jakość + punkty za możliwości techniczne

Wzór obliczania punktów w zapytaniu publicznym

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.12.2023 r. godz. 10:00 w formie:
• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content