Zapytanie ofertowe 10/2022 – Dożynki Gminne w Brzeziu – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych w Brzeziu w dniu 20 sierpnia 2022 r., miejsce imprezy – Brzezie, boisko sportowe.

2. Opis zamówienia:

 • przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);
 • przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żelki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);
 • zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 400 osób;
 • zapewnienia namiotu dla 100 osób, rozstawienie zgodnie z wytycznymi organizatora;
 • przewiezienie, rozłożenie i zwrot parasoli SCKiPGZ;
 • zapewnienia bezpłatnych 200 posiłków /kiełbasa w kapuście, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;
 • zapewnienia dodatkowo płatnych 200 posiłków /kiełbasa w kapuście, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;
 • zapewnienie obsługi kelnerskiej dla zaproszonych gości (min. 2 osoby);
 • dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 • pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony;
 • dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;
 • rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
 • wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
 • zapewnienia agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb, posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
 • ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;
 • brak możliwości ustawienia dodatkowych stoisk handlowych z innym asortymentem.

3. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

 • posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 • dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
 • znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

 • formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
 • opis stoisk handlowych; z podaniem ilość, typu asortymentu, cen oraz powierzchni stoisk,
 • oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

 • Cena – 60 pkt
 • Jakość – 10 pkt.
 • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
 • możliwości techniczne – 20 pkt.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.07.2022 r., do godziny 13:00 w formie:

w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…