Zapytanie ofertowe 10/2024 – Senioralia na Rynku w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Senioraliów na Rynku w Zabierzowie w dniu 14 czerwca 2024 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów
2. Opis zamówienia:
a) przygotowanie ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, napoje zimne bezalkoholowe, napoje gorące (herbata, kawa), piwo;
b) zapewnienie wyposażenia (stoły i ławy, parasole) – dla min. 300 osób;
c) zapewnienie posiłków (bloczki na posiłki) dla zaproszonych gości (kiełbaska/kaszanka z grilla z dodatkami ziemniak/chleb oraz napój, gramatura min. 200 g), za które zapłaci zamawiający;
d) zapewnienie agregatu/agregatów prądotwórczych z obsługą do realizacji wszystkich punktów zapytania (ogródek gastronomiczny);
e) zapewnienie odpowiedniej ilość personelu zapewniającego szybką i profesjonalną obsługę;
f) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
g) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony.
h) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;
i) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
j) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
k) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
l) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;
m) zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych;
n) zamawiający nie dopuszcza możliwości współpracy wykonawcy z innymi podmiotami, w szczególności wykonawca nie może pobierać dodatkowych opłat za odstąpienie części przedmiotu zamówienia innemu podmiotowi.
3. Termin realizacji zamówienia: 14 czerwca 2024 r.
4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Zachęcamy do złożenia oferty przez wykonawców, którzy posiadają: status zakładu pracy chronionej lub spółdzielni socjalnej lub dokumenty potwierdzające prowadzenie przez wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych
III. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
b) opis stoisk handlowych; z podaniem ilości, typu asortymentu, cen oraz powierzchni stoisk,
c) Zdjęcia przedstawiające wszystkie elementy, których dotyczy zapytanie.
d) Ilość, specyfikację oraz wartość przekazanych posiłków.
e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.
f) minimum 2 referencje (przekazane od różnych instytucji),
IV. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
5. Kryteria oceny oferty:
· Cena – 100 pkt.
6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 23.04.2024 r. godz. 10:00 w formie:
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl
7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content