Zapytanie ofertowe 10/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Zapytanie ofertowe 10/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:  wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.
 2. Opis zamówienia:

a. druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie:

– DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5 łamane do A6

– 2xA6 (29,6 x 10,5 cm, łamane)

b. druk plakatów w formacie:

– A0

– A1

– A2

– A3

– A4

c. druk ulotek w formacie:

– A4 łamane do DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5

d. katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron – minimalna gramatura 220

e. katalog w formacie A4 – 8 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

f. katalog w formacie A4 – 24 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

g. katalog w formacie A5 – 24 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

h. kalendarz w formacie A3 – 8 kartek drukowanych 4+4 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

i. druk materiałów 4+4, 4+1 lub 4+0 w zależności od projektu

j. projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

k. Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów /Zabierzów, ul. Szkolna 2/

l. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2021.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • Cena – 70 punktów
 • Jakość – 10 punktów
 • doświadczenie we współpracy – 10 punktów
 • czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu – 10 punktów

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: abojanowska.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Bojanowska
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki:

Formularz ofertowy 10.2020 na 2021

Załącznik nr 2 – zap 10 na 2021

Możesz również polubić…