Zapytanie ofertowe 11/2022 – Dożynki Gminne w Brzeziu – Wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, obsługa techniczna, wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących, obsługa techniczna oraz wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego podczas Dożynek Gminnych w dniu 20 sierpnia 2022 r., miejsce imprezy – Brzezie, boisko sportowe.

2. Opis zamówienia:

 • scena o wymiarach podestu przynajmniej 10×8 m, scena nie może być mobilna,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 •  boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • telebimy zamontowane zgodnie z riderem technicznym zespołu Future Folk na scenie oraz jeden dodatkowy telebim wolnostojący umieszczony w miejscu wyznaczonym przez Organizatora,
 • realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,
 • nagłośnienie imprezy oraz oświetlenie uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu Future Folk,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, zespołów ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (dostępność min. 4 mikroportów),
 •  pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 •  gotowość sceniczna do ustalenia przed wydarzeniem,
 •  wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb,
 •  zapytanie może być realizowane częściowo.

3. Termin realizacji zamówienia: 20.08.2022 r.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę oraz wymiary sceny,

c) opis techniczny sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego,

d) dane techniczne telebimów, przykładowe zdjęcie przedstawiające realizację,

e) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

 • Cena – 60 pkt
 • Jakość – 10 pkt.
 • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
 • możliwości techniczne – 20 pkt.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 26.07.2022 r., do godziny 13:00 w formie:

w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…