Zapytanie ofertowe 11/2015 – Wynajem, transport, montaż domków handlowych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych na Kiermasz Bożonarodzeniowy, który odbędzie się w dniach 21-23 grudnia 2015 r. Miejsce – Rynek 1, Zabierzów.
2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
dostarczenia 15 jednakowych domków drewnianych i montaż na teren wydarzenia w terminie do 20 grudnia 2015 r.,
Opis domków: domki powinny być zamykane, wymiary domku min. 250 cm x 200 cm; materiał: drewno, pokrycie dachowe: dach szczelnie pokryty blachą dachówkową, dachówką lub pokryty gontem; zabezpieczający towar przed opadami atmosferycznymi, charakterystyka domku: ściany domku wykonane z listew drewnianych panelowych o minimalnej grubości 1,2 cm, lady sprzedażowe otwierane z minimum jednej strony, drzwi zamykane na klucz od wewnątrz i z zewnątrz w celu zabezpieczenia przed kradzieżą.
demontaż i transport domków po zakończeniu Kiermaszu Bożonarodzeniowego
Wykonawca ma obowiązek udostępnić Zamawiającemu wszelkie dokumenty niezbędne do pozyskania stosownych zezwoleń na organizację imprezy, które dotyczą przedmiotu niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.
3. Warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:
proponowaną kwotę netto/brutto za wynajem, transport, montaż i demontaż domków handlowych,
oświadczenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
oświadczenie posiadania wiedzy i doświadczenia;
oświadczenie o posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.
4. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, o których mowa w pkt. 3 ust. 1 zapytania ofertowego;
3) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
4) warunki płatności;
5. Ofertę należy złożyć w terminie do 26 listopada 2015 roku w formie:
pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl
6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Katarzyna Starowicz – Kierownik ds. Organizacji Imprez, Agnieszka Majka.

Możesz również polubić…