Zapytanie ofertowe 11/2019 – II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie – organizacja ogródka piwnego

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: organizacja ogródka piwnego podczas II Dni Gminy Zabierzów na Rynku w Zabierzowie w dniu 1 czerwca 2019 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów (impreza masowa).

 

 

 1. Opis zamówienia:
 2. a) przygotowanie ogródka piwnego (sprzedaż piwa do 3,5%);
 3. b) minimalna ilość nalewaków 10 szt.;
 4. c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 50 kompletów ;
 5. e) zapewnienia bezpłatnych 200 piw dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z piwa wykonuje organizator imprezy;
 6. g) zapłaty zaproponowanej kwoty złotych za wynajem miejsca pod ogródek piwny, wpłata w terminie do 5 dni przed realizacją zamówienia;
 7. h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;
 8. i) pozostawienia terenu wynajętego pod ogródek piwny w takim stanie w jakim został udostępniony.
 9. j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka piwnego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsc, w których sprzedawane jest piwo;
 10. k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;
 11. l) wydawania piwa w naczyniach jednorazowych;
 12. m) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;
 13. n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 1.06.2019 r.

 

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

 1. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
 3. b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
 4. c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

 1. Oferta musi zawierać:
 2. a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
 3. b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.05.2019 r., do godziny 14.00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 11.2019

Załącznik nr 2 – zap 11

Możesz również polubić…