Zapytanie ofertowe 11/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Zapytanie ofertowe 11/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.
 2. Opis zamówienia:

a. nakład 2500-3000 egzemplarzy

b. pismo wydawane w formacie A4

c. okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130

d. Środek pisma – papier offsetowy o gramaturze 100

e. Ilość stron 20-28

f. Całość druku pełnokolorowa

g. Wykonanie składu i falcowania

h. Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety

i. Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.

j. Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

k. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

l. Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.

m. Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

 

 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2021.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: abojanowska.sckipgz@gmail.com

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Bojanowska
 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki:

Formularz ofertowy 11.2020 na 2021

Załącznik nr 2 – zap 11 na 2021

 

Możesz również polubić…