Zapytanie ofertowe 1/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

2. Opis zamówienia :

 1. nakład 2500 egzemplarzy
 2. pismo wydawane w formacie A4
 3. okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130
 4. Środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115
 5. Ilość stron 20-24
 6. Wykonanie składu i falcowania
 7. Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety
 8. Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety
 9. Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa / Zabierzów, ul. Szkolna 2/
 10. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji
 11. Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania
 12. Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2,

do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. Warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:

1) nazwa wykonawcy;

2) adres wykonawcy;

3) NIP wykonawcy;

4) REGON wykonawcy;

5) oferowana cena nakładu w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;

6) termin realizacji zamówienia;

7) okres gwarancji;

8) warunki płatności;

9) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

10) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 13 stycznia 2016 roku w formie:

 • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
 • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…