Zapytanie ofertowe 1/2017 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

 

  1. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników)

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2017, umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 2.01.2017 r.

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

d) posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca imprezy

 

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) stawkę netto, kwotę podatku VAT oraz stawkę brutto za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem podziału na:
– ochronę imprez rekreacyjno-kulturalnych
– ochronę imprezy masowej

g) czas realizacji zamówienia;

h) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

i) oświadczenie Oferenta, że pracownicy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;

j) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. 4 ust. I a. zapytania ofertowego;

k) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego;

l) warunki płatności;

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 30 listopada 2016 roku, do godziny 15.00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…