Zapytanie ofertowe 12/2019 – II Senioralia, Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej – Wynajem i montaż estrady, podłogi do tańca, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, obsługa techniczna.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem i montaż podłogi do tańca, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia zgodnego z riderami występujących podczas II Senioraliów oraz Jubileuszu Gminnej Orkiestry Dętej na Rynku w Zabierzowie w dniach 25-26 maja 2019 r., miejsce imprezy – Rynek 1, Zabierzów

 

 1. Opis zamówienia:
 •         scena o wymiarach podestu co najmniej 8×8 m, scena nie może być mobilna,
 •         poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 •         boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 •         technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 •         scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 •         zapewnienie podłogi do tańca przed sceną o minimalnych wymiarach 8×10 m;
 •         nagłośnienie imprezy uwzględniające wymogi techniczne występującego zespołu: Andrzej Sikorowski oraz Maja Sikorowska,
 •         nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, Orkiestr Dętych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych,
 •         oświetlenie sceniczne,
 •         pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 •         Gotowość sceniczna:

– w dniu 25.06.2019 r. – II Senioralia – godz. 13.00, zakończenie ok. godz. 24.00.

– w dniu 26.06.2019 r. – Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej godz. 14.00, zakończenie ok. godz. 20.00.

 •         Zapytanie może być realizowane częściowo.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 25-26.05.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności

b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę,

c) opis techniczny sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego,

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.05.2019 r., do godziny 14.00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 12.2019

Załącznik nr 2 – zap 12

Możesz również polubić…