Zapytanie ofertowe 12/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Zapytanie ofertowe 12/2020 – kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów powstałych po imprezach organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
  1. Opis zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu wywozu odpadów, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników (240 l, 1,1 m3) na danej imprezie, w odniesieniu do zamówienia sporządzonego przez wyznaczonego pracownika SCKiPGZ.
  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2021.
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Kryteria oceny oferty:
  • cena
  • doświadczenie we współpracy

 

  1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11.12.2020 r., do godziny 14:00 w formie:
  •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

  •       w wersji elektronicznej na e-mail: abojanowska.sckipgz@gmail.com

 

  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Anna Bojanowska

 

  1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki:

Formularz ofertowy 12.2020 na 2021

Załącznik nr 2 – zap 12 na 2021

Możesz również polubić…