Zapytanie ofertowe 14/2019 – 110 lecie jednostki OSP w Ujeździe – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas 110 lecia jednostki OSP w Ujeździe w dniu 15.06.2019 r., miejsce imprezy – Ujazd działka nr 103/7 (plener).
 2. Opis zamówienia:

 

a) zapewnienie wyposażenia w stoły i ławy – 40 kompletów, zastawę stołową oraz zapewnienie obsługi;

b) wydanie 400 obiadów składających się z dwóch rodzajów mięs, ziemniaków oraz zestawu surówek, kompotu, kawy, herbaty oraz ciasta na deser;

c) rozstawienie stołów i ław zgodnie z wytycznymi organizatora;

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 15.06.2019 r. godz. 16:30 – 17:30.
 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) opis proponowanego zestawu obiadowego,

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.05.2019 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 14.2019

Załącznik nr 2 – zap 14

Możesz również polubić…