Zapytanie ofertowe 18/2019 – XIX Rodzinny Piknik Ekologiczny w Bolechowicach – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas XIX Rodzinnego Pikniku Ekologicznego w Bolechowicach w dniach 13-14 lipca 2019 r., miejsce imprezy – Bolechowice, Plac przy Aptece.

 

 1. Opis zamówienia:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 100 kompletów;

c) przewiezienie i rozłożenie parasoli SCKiPGZ;

d) zapewnienia bezpłatnych 200 posiłków /mięso z grilla, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

e) zapewnienia płatnych 150 posiłków /mięso z grilla, pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

f) zapłaty zaproponowanej kwoty złotych za wynajem miejsca pod stoiska handlowe, wpłata w terminie do 5 dni przed realizacją zamówienia;

g) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

h) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony;

i) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

j) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

k) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

l) posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

m) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;

n) brak możliwości ustawienia dodatkowych stoisk handlowych z innym asortymentem.

 

3. Termin realizacji zamówienia: 13-14.07.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) opis stoisk handlowych; z podaniem ilość, typu asortymentu oraz powierzchni stoisk,

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne
 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 21.06.2019 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 18.2019

Załącznik nr 2 – zap 18

Możesz również polubić…