Zapytanie ofertowe 2/2022 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia:  wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

2. Opis zamówienia:

a) druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie:

– DL

– 2xDL (łamane) 

– A6

– A5 łamane do A6

– 2xA6 (29,6 x 10,5 cm, łamane)

b) druk plakatów w formacie:

– A0

– A1

– A2

– A3

– A4

c) druk ulotek w formacie:

– A4 łamane do DL

– 2xDL (łamane)

– A6

– A5

d) katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron – minimalna gramatura 220

e) katalog w formacie A4 – 8 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

f) katalog w formacie A4 – 24 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

g) katalog w formacie A5 – 24 stron – (poziom lub pion) minimalna gramatura 220

h) kalendarz w formacie A3 – 8 kartek drukowanych 4+4 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

i) druk materiałów 4+4, 4+1 lub 4+0 w zależności od projektu

j) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

k) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów /Zabierzów, ul. Szkolna 2/

l) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2022.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:

  • Cena – 70 pkt.
  • Jakość – 10 pkt.
  • doświadczenie we współpracy – 10 pkt.
  • czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu – 10 pkt.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen oraz czasu realizacji zamówienia. W calu przyznania punktów za jakość oraz doświadczenie prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.12.2021 r., do godziny 14:00 w formie:

•       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

•       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Możesz również polubić…