Zapytanie ofertowe 2/2024 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na druku materiałów promocyjnych.

Opis zamówienia:

a) druk zaproszeń, minimalna gramatura 220, w formacie:
– DL
– 2xDL (łamane)
– A6
– A5 łamane do A6
– 2xA6 (29,6 x 10,5 cm, łamane)

b) druk plakatów w formacie:
– A0
– A1
– A2
– A3
– A4

c) druk ulotek w formacie:
– A4 łamane do DL
– 2xDL (łamane)
– A6
– A5

d) katalog w formacie 20 x 20 cm – 8 stron – minimalna gramatura 220

e) katalog w formacie 20 x 20 cm – 12 stron – minimalna gramatura 220

f) katalog w formacie 20 x 20 cm – 16 stron – minimalna gramatura 220

g) katalog w formacie A4 – 8 stron – (poziom lub pion) – minimalna gramatura 220

h) katalog w formacie A4 – 24 stron – (poziom lub pion) – minimalna gramatura 220

i) katalog w formacie A5 – 24 stron – (poziom lub pion) – minimalna gramatura 220

j) kalendarz w formacie A3 – 8 kartek drukowanych 4+4 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniającaj)

k) kalendarz w formacie A3 – 14 kartek drukowanych 4+0 – spirala – dodatkowa ostatnia karta usztywniająca

l) kartka pocztowa w formacie A6, minimalna gramatura 300

m) druk materiałów 4+4, 4+1 lub 4+0 w zależności od projektu

n) projekty materiałów dostarczane są przez Zamawiającego (możliwe formaty plików: *.cdr, *.jpg, *.pdf)

o) Zamawiający wymaga dowozu materiałów do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów /Zabierzów, ul. Szkolna 2/

p) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem materiałów z firmy poligraficznej do Samorządowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2024.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
● Cena – 70 pkt.
● Jakość – 20 pkt.
● czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu – 10 pkt.

Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen oraz czasu realizacji zamówienia. W celu przyznania punktów za jakość prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.12.2023 r. godz. 10:00 w formie:
• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content