Zapytanie ofertowe 20/2017 – kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

W związku z wypowiedzeniem umowy przez Agencję Ochrony Hunters Sp. z o.o., ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski; Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

  1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów
  1. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników)
  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2017
  1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

d) posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca imprezy

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) NIP wykonawcy;

e) REGON wykonawcy;

f) stawkę netto, kwotę podatku VAT oraz stawkę brutto za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem podziału na:
– ochronę imprez rekreacyjno-kulturalnych
– ochronę imprezy masowej

g) minimalny czas zgłoszenia zamówienia;

h) oświadczenie Oferenta, że pracownicy wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony;

i) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. 4 ust. I a. zapytania ofertowego;

j) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego;

k) warunki płatności;

l) minimum 2 referencje.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

  1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 15 sierpnia 2017 roku, do godziny 15.00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com
  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…