Zapytanie ofertowe 20/2019 – Dożynki Gminne w Zabierzowie – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Dożynek Gminnych w Zabierzowie w dniu 25 sierpnia 2019 r., miejsce imprezy – Zabierzów, Rynek.

 

 1. Opis zamówienia:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 120 kompletów;

d) przewiezienie, rozłożenie i zwrot parasoli SCKiPGZ;

e) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /mięso z grilla (do wyboru karczek, szaszłyk, pierś z kurczaka, kiełbasa), pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

f) zapewnienia bezpłatnych 100 obiadów wydawanych z bemarów (sztuka mięsa w sosie, pieczone ziemniaki lub frytki, zestaw surówek i napój lub piwo). Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

g) zapewnienia płatnych 150 obiadów wydawanych z bemarów (sztuka mięsa w sosie, pieczone ziemniaki lub frytki, zestaw surówek i napój lub piwo). Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

h) zapłaty 3000 złotych (słownie: trzy tysiące złotych) za wynajem miejsca pod stoiska handlowe, wpłata w terminie do 5 dni przed realizacją zamówienia;

i) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

j) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony;

k) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

l) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

m) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

n) zapewnienia agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb, posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

o) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;

p) brak możliwości ustawienia dodatkowych stoisk handlowych z innym asortymentem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 25.08.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) opis stoisk handlowych; z podaniem ilość, typu asortymentu oraz powierzchni stoisk,

c) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne
 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.08.2019 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

 

Formularz ofertowy 20.2019

Załącznik nr 2 – zap 20

Możesz również polubić…