Zapytanie ofertowe 21/2019 – Obchody 700-lecia Pisar – Wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, obsługa techniczna, wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  wynajem i montaż estrady, wynajem, montaż i obsługa telebimu, zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia, obsługa techniczna oraz wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego podczas Obchodów 700-lecia Pisar w dniu 31 sierpnia 2019 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe.

 

 1. Opis zamówienia:
 • scena o wymiarach podestu przynajmniej 10×8 m, scena nie może być mobilna,
 • poszycie dachu szczelną, czystą plandeką w kolorze stonowanym,
 • boczne ścianki sceny oraz tylny horyzont muszą być szczelne np.: lekki, gęsty materiał, szczególnie podczas niesprzyjającej i problematycznej pogody – woda nie może dostawać się bokami oraz tyłem na scenę,
 • technika sceny musi umożliwiać powieszenie dekoracji przygotowanej przez Organizatorów,
 • scena musi posiadać schody oraz aktualne atesty bezpieczeństwa,
 • telebim zamontowany centralnie z tyłu sceny dostosowany wielkością do proponowanej sceny,
 • realizacja wizualna programu scenicznego, wyświetlanie znaków firmowych sponsorów wydarzenia na telebimie,
 • nagłośnienie występów dzieci i młodzieży, Klubów Seniora, zespołów ludowych, prowadzącego, odtwarzanie muzyki w przerwach programowych (dostępność min. 6 mikroportów),
 • oświetlenie sceniczne,
 • pełna i profesjonalna obsługa techniczno-akustyczna,
 • gotowość sceniczna do ustalenia przed wydarzeniem,
 • wynajem i obsługa agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb,
 • zapytanie może być realizowane częściowo.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań poparte minimum 2 referencjami (przekazane od różnych instytucji),

c)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

d) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) zdjęcie przedstawiające proponowaną scenę oraz wymiary sceny,

c) opis techniczny sprzętu nagłaśniającego oraz sprzętu oświetleniowego,

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne
 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.08.2019 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 21.2019

Załącznik nr 2 – zap 21

Możesz również polubić…