Zapytanie ofertowe 2/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów wg harmonogramu ( pkt nr 3).

2. Opis zamówienia:
a. kompleksowa ochrona imprez,
b. zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników ochrony na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 4 pracowników, max. 50 pracowników).

3. Terminy i miejsce realizacji zamówienia:
31 maja 2015, Gminny Dzień Dziecka, Rynek w Zabierzowie (godziny: 12:00 – 19:00)
20 – 21 czerwca 2015, Dni Zabierzowa, Rynek w Zabierzowie (godziny: 15:00 – 10.00, 14:00 – 18:00)
18 – 19 lipca 2015, Piknik w Bolechowicach, Bolechowice (godziny: 16:00 – 4:00, 16:00 – 22:00)
30 sierpnia 2015. Dożynki Gminne, miejsce do ustalenia (godziny: 12:00 – 24:00)
/podane godziny są podane orientacyjnie/

4. Warunki udziału w postępowaniu

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/
b. posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami,
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,
d. posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca imprezy,

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
2) stawkę netto za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem podziału na:
– ochronę imprez rekreacyjno-kulturalnych, w tym imprez masowych
– ochronę imprezy masowej
3) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. 4 ust. I a. zapytania ofertowego;
4) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego;
5) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
6) warunki płatności;

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 10 kwietnia 2015 roku w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
2) faksem na numer 12 285 27 55
3) w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Mazur – Dyrektor SCKiPGZ

Możesz również polubić…