Zapytanie ofertowe 22/2019 – Obchody 700-lecia Pisar – zapewnienie obsługi gastronomicznej

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia:  zapewnienie obsługi gastronomicznej podczas Obchodów 700-lecia Pisar w dniu 31 sierpnia 2019 r., miejsce imprezy – Pisary, boisko sportowe.
 2. Opis zamówienia:

a) przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące (herbata, kawa);

b) przygotowania stoiska z popcornem, goframi, watą cukrową, słodyczami (żeliki itp.), lodami, zabawkami (balony itp.);

c) zapewnienia atrakcji dmuchanych (zamki, zjeżdżalnie itp.) dla dzieci,

d) zapewnienia wyposażenia (stoły i ławy) – 120 kompletów;

e) przewiezienie, rozłożenie i zwrot parasoli SCKiPGZ;

f) zapewnienia bezpłatnych 150 posiłków /mięso z grilla (do wyboru karczek, szaszłyk, pierś z kurczaka, kiełbasa), pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

g) zapewnienia płatnych 100 posiłków /mięso z grilla (do wyboru karczek, szaszłyk, pierś z kurczaka, kiełbasa), pieczywo i dodatki oraz napój lub piwo/ dla zaproszonych gości. Bloczki uprawniające do skorzystania z posiłku wykonuje organizator imprezy;

h) dbanie o czystość terenu imprezy w trakcie jej trwania oraz po jej zakończeniu;

i) pozostawienia terenu wynajętego pod działalność gastronomiczną w takim stanie w jakim został udostępniony;

j) dbania o czystość oraz estetykę ogródka gastronomicznego, zapewnienie odpowiedniej ilości pojemników na odpady, oraz bieżące sprzątanie miejsca, w którym serwowane są posiłki;

k) rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora;

l) wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;

m) zapewnienia agregatu prądotwórczego do własnych potrzeb, posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych;

n) ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy;

o) brak możliwości ustawienia dodatkowych stoisk handlowych z innym asortymentem.

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 31.08.2019 r.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

b) opis stoisk handlowych; z podaniem ilość, typu asortymentu oraz powierzchni stoisk,

c) opis zabawek dmuchanych dla dzieci

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy
 • możliwości techniczne
 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 8.08.2019 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 22.2019

Załącznik nr 2 – zap 22

Możesz również polubić…