Zapytanie ofertowe 3/2024 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Baner zamówień publicznych

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

2. Opis zamówienia:
a) nakład 2000-3000 egzemplarzy
b) pismo wydawane w formacie A4
c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130
d) Środek pisma – papier offsetowy o gramaturze min. 100 (biały)
e) Ilość stron 20-36
f) Całość druku pełnokolorowa
g) Planowane jest wydanie 8-10 numerów gazety
h) Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)
i) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2024.

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,
b) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Oferta musi zawierać:
a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),
d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Kryteria oceny oferty:
● Cena – 70 pkt.
● Jakość – 20 pkt.
● czas realizacji zamówienia liczony od momentu przekazania projektu – 10 pkt.
Punkty będą przyznawane proporcjonalnie do zaproponowanych cen. W celu przyznania punktów za jakość prosimy o dołączenie przynajmniej jednego listu referencyjnego.

6. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 27.12.2023 r. godz. 10:00 w formie:
• pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
lub
• w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Załączniki do pobrania:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
Skip to content