Zapytanie ofertowe 3/2015

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów zaprasza do złożenia ofert na:
1. Przedmiot zamówienia: zapewnienie obsługi gastronomicznej na Dniach Zabierzowa 20-21 czerwca 2015 r. Miejsce imprezy – Rynek w Zabierzowie.

2. Opis zamówienia:
w ramach zamówienia wykonawca zobowiązuje się do:
a. przygotowania ogródka gastronomicznego serwującego: dania z grilla, dania obiadowe i barowe, napoje zimne bezalkoholowe, piwo, napoje gorące /herbata, kawa/;
b. zapewnienia namiotu z wyposażeniem i podłogą /stoły i ławy/ na minimum 300 osób;
c. przygotowania min. 300 miejsc siedzących wraz z parasolami;
d. wykonawca zobowiązany będzie do rozstawienia stoisk zgodnie z wytycznymi organizatora.
e. zapewnienia posiłków dla występujących i zaproszonych gości wraz z obsługą kelnerską oraz wyposażeniem, menu oraz ilość osób uzgodnione z organizatorem;
f. zapewnienia posiłków dla osób obsługujących imprezy wg wcześniejszych ustaleń;
g. zapewnienia utrzymania porządku w obrębie stoisk i namiotów gastronomicznych i miejsc konsumpcyjnych pod parasolami w trakcie imprez oraz po jej zakończeniu;
h. zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady przy stoiskach wydawania posiłków;
i. wydawania posiłków w naczyniach jednorazowych;
j. posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych
k. ceny sprzedawanych podczas imprezy produktów ustala Wykonawca biorąc pod uwagę charakter imprezy.

3. Organizator informuje, że na płycie rynku będzie ustawione wesołe miasteczko (zamki dmuchane, Euro Bungee itp.) oraz scena z bogatym programem (koncert Krzysztofa Krawczyka).

4. warunki udziału w postępowaniu:
I. Oferta musi zawierać:
a. proponowaną kwotę netto/brutto za wyłączność na zorganizowanie ogródka gastronomicznego (w pakiecie z browarem),
b. informację o posiadanych uprawnieniach do wykonywania określonej działalności, oraz posiadanym potencjale technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
c. oświadczenie, że Oferent znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej z uwzględnieniem następujących danych:
1) nazwa wykonawcy, adres wykonawcy, NIP, REGON;
2) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię uprawnień, o których mowa w pkt. 4 ust. I a. zapytania ofertowego;
3) oferowana cena w złotych z rozbiciem na: cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto;
4) warunki płatności;

6. Ofertę należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2015 roku w formie:
1) pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
2) faksem na numer 12 285 27 55
3) w wersji elektronicznej na e-mail: sckipgz@zabierzow.org.pl

7. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Elżbieta Mazur – Dyrektor SCKiPGZ

Możesz również polubić…