Zapytanie ofertowe 3/2016

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

1. Przedmiot zamówienia: kompleksowa usługa z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez organizowanych przez Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów

2. Opis zamówienia: kompleksowa ochrona imprez, zapewnienie odpowiedniej ilości pracowników ochrony na danej imprezie, w odniesieniu do planowanej ilości uczestników (min. 2 pracowników, max. 50 pracowników)

3. Termin realizacji zamówienia: rok 2016

4. Warunki udziału w postępowaniu:

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności /koncesja/

b) posiadają minimum trzyletnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu ochrony imprez masowych poparte minimum 2 referencjami,

c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania – w tym zapewnią wsparcie w postaci zmotoryzowanej i umundurowanej grupy interwencyjnej (minimum 2 patrole) na teren chroniony w czasie nie dłuższym niż 20 minut od telefonicznego wezwania,

d) posiadają oddział zlokalizowany nie dalej niż 50 km od miejsca imprezy

II. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;
b) adres wykonawcy;
c) telefon kontaktowy;
d) NIP wykonawcy;
e) REGON wykonawcy;
f) stawkę netto, podatek VAT oraz stawkę brutto za 1 roboczogodzinę z uwzględnieniem podziału na:
­- ochronę imprez rekreacyjno-­kulturalnych
­- ochronę imprezy masowej
g) czas realizacji zamówienia;
h) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię koncesji, o której mowa w pkt. 4 ust. I a. zapytania ofertowego;
i) oświadczenie Oferenta, że spełnia warunki, o których mowa w pkt 4 zapytania ofertowego;
j) warunki płatności;

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

5. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22 lutego 2016 roku w formie:

– pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-­080 Zabierzów
– w wersji elektronicznej na e­mail: amajka.sckipgz@gmail.com

6. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

Możesz również polubić…