Zapytanie ofertowe 3/2019 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

  1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

 

  1. Opis zamówienia :

a) nakład 2500-3000 egzemplarzy

b) pismo wydawane w formacie A4

c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130

d) Środek pisma – papier kredowy o gramaturze 115

e) Ilość stron 20-28

f) Całość druku pełnokolorowa

g) Wykonanie składu i falcowania

h) Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety

i) Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.

j) Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

k) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

l) Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.

m) Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

 

  1. Termin realizacji zamówienia: rok 2019

 

  1. Warunki udziału w postępowaniu:

I. Oferta musi zawierać:

a) nazwa wykonawcy;

b) adres wykonawcy;

c) telefon kontaktowy;

d) adres e-mail;

e) NIP wykonawcy;

f) REGON wykonawcy;

g) oferowana cena druku jednego numeru w złotych z rozbiciem na: cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto w trzech wariantach ilości stron (16+4, 20+4, 24+4) osobno dla nakładu 2500 szt. oraz 3000 szt.;

h) sposób dostarczenia projektów przez Zamawiającego;

i) termin potrzebny jednorazowo do realizacji zamówienia;

j) okres gwarancji;

k) warunki płatności;

l) inne istotne warunki wykonania zamówienia;

m) oświadczenie, że oferent zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

 

II. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

  1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 11 grudnia 2018 roku, do godz. 14:00 w formie:
  • pisemnej (osobiście albo listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów
  • w wersji elektronicznej na e-mail: amajka.sckipgz@gmail.com
  1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka.

Formularz ofertowy 3.2019

Możesz również polubić…