Zapytanie ofertowe 3/2020 – wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów z siedzibą w Zabierzowie, ul. Szkolna 2, zaprasza do złożenia ofert na:

 

 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie usługi poligraficznej, polegającej na comiesięcznym druku czasopisma o nazwie „ Znad Rudawy” nr ISSN 1505-2869.

 

 1. Opis zamówienia:

 

a) nakład 2500-3000 egzemplarzy

b) pismo wydawane w formacie A4

c) okładka pisma – papier kredowy o gramaturze 130

d) Środek pisma – papier offsetowy o gramaturze 100

e) Ilość stron 20-28

f) Całość druku pełnokolorowa

g) Wykonanie składu i falcowania

h) Planowane jest wydanie 10-11 numerów gazety

i) Zamawiający zastrzega obecność redaktora naczelnego przy składaniu gazety.

j) Zamawiający wymaga dowozu gazety do redakcji wydawnictwa (Zabierzów, ul. Szkolna 2)

k) Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z transportem gazety z firmy poligraficznej do siedziby redakcji.

l) Zamawiający wymaga, aby skład gazety odbywał się w miejscu jej drukowania.

m) Ostateczny termin składania gazety to 20 każdego miesiąca, gazeta winna być wydrukowana i dostarczona do siedziby zamawiającego, Zabierzów, ul. Szkolna 2, do 28 każdego miesiąca do godziny 15.00

 

 

 1. Termin realizacji zamówienia: rok 2020.

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu:

 

I. O realizację niniejszego zadania mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności,

b)      dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zadania /osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę lub zlecenie/,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

II. Oferta musi zawierać:

a) formularz ofertowy – na załączonym druku (załącznik 1),

d) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o treści jak w załączniku nr 2.

 

III. Nie spełnianie przez Oferenta któregokolwiek z ww warunków skutkuje odrzuceniem oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty:
 • cena
 • jakość
 • doświadczenie we współpracy

 

 1. Ofertę należy dostarczyć w terminie do dnia 17.01.2020 r., do godziny 14:00 w formie:
 •       pisemnej (osobiście lub listownie) na adres: Samorządowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, ul. Szkolna 2, 32-080 Zabierzów

lub

 •       w wersji elektronicznej na e-mail: zamowienia@sckipgz.pl

 

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Majka

 

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. Niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

Formularz ofertowy 3.2020

Załącznik nr 2 – zap 3

Możesz również polubić…